Fractie Franssen heeft deze rapportage ontvangen en spreekt haar waardering hiervoor uit. In acht nemende dat dit  een eerste evaluatie van het accommodatiebeleid is over het in februari 2010 vastgestelde accommodatiebeleid. Hoewel  op deze eerste evaluatie nog wel enkele op en/of aanmerkingen kunnen worden gemaakt, wat betreft de vragenlijst die overigens – door de raad is vastgesteld –  waarbij moet worden uitgegaan van enige gewenning bij de invulling door de stichtingen en verenigingen van een enquête als deze, is het resultaat toch alleszins goed te noemen. Wij kunnen ons voorstellen dat de invullers bij deze eerste enquête de nodige voorzichtigheid hebben betracht en eerst de kat uit boom hebben  willen kijken. Dit alles is volgens mijn fractie voor een groot gedeelte de verklaring voor de invulling “niet tevreden en niet ontevreden” Men kan dus niet zonder meer stellen dat deze invulling ,  zondermeer als ontevreden kan worden aangemerkt. Wij zijn dan ook van mening dat wij de ontvangen evaluatie naar aanleiding van de ingevulde enquêtes als positief kunnen waarderen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze enquête gezien het voorgaande met enige terughoudendheid moet  worden beoordeeld maar het geeft over het algemeen een positief beeld van het door het college gevoerde beleid.

Wij kunnen dan ook instemmen met de vaststelling van deze eerste evaluatie van het accommodatiebeleid, waarbij ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de fracties die hiertegen bezwaar maken zijn terug te voeren tot een bepaalde vorm van jaloezie omdat het  de portefeuillehouder in de vorige raadsperiode niet is gelukt het het accommodatiebeleid te realiseren en dat het deze coalitie samen met de fractie Brants wel is gelukt in een mum van tijd – waarbij ook nog met alle verenigingen en stichtingen overleg heeft plaats gevonden –  alvorens het accommodatiebeleid in een zeer korte tijd  vast te stellen en niet langer als een broedende kip hebben zitten broeden, het zou wel eens een leeg ei kunnen zijn, waar je erg lang op kunt zitten broeden maar het resultaat is nihil.

Raadslid Sjef Ortmans