Fractie Franssen is het inhoudelijk helemaal eens met het burgerinitiatief/initiatiefvoorstel van GroenLinks en Groen! voor de groene schoolpleinen. Met name omdat het initiatief van ouders en leerkrachten samen met de buurtbewoners komt. Dit hebben wij ook al tijdens het sprekersplein aangegeven. Onze fractie ziet echter geen noodzaak om hier apart financiële middelen voor te ramen. Vorig jaar hebben wij bij de vaststelling van het beleidsplan onderhoud openbaar groen de ruimte gecreëerd om burgers zelf groen te laten aanleggen en te onderhouden van de openbare ruimte. Het is daarbij de taak van de gemeente om de materialen en indien nodig mankracht te leveren. Bij dit voorstel zien wij dit eveneens zo. Wij hebben het College dan ook verzocht om de gemeentelijke bijdrage in natura te voldoen. Daarnaast hebben wij begrepen dat er ook een aantal particuliere bedrijven zijn die een bijdrage willen leveren.

Daarnaast moet in de toekomst gekeken worden dat er een uniforme regeling komt die dit mogelijk maakt voor alle schoolpleinen die wij in de toekomst nog in onze gemeente hebben en waarbij ouders en leerkrachten er gezamenlijk een groen schoolplein van willen maken. De Raad moet dergelijke initiatieven verder zoveel mogelijk bij de inwoners laten en zich daar vooral niet in gaan mengen, dat bleek ook tijdens de raadsvergadering van 23 mei jongstleden.