Voor ons ligt het raadsvoorstel inzake het bungalowpark Euverem. Een punt waar wij als fractie kennis hebben genomen van de standpunten van bewoners en de argumenten van de eigenaar.

Wij snappen dat het punt gevoelig ligt, maar zien als fractie ook dat het huidige park dringend behoefte heeft aan renovatie. Bij onze afweging van de voor en tegens hebben wij duidelijk gekeken naar een aantal zaken, te weten:

1.Het huidige park heeft behoefte aan renovatie. Ten behoeve van de gewenste kwaliteitsimpuls vind eveneens een uitbreiding plaats. Onze gemeente heeft in haar strategie altijd gezegd dat wij op zoek zijn naar kwalitatief hoogwaardig toerisme en gaan niet zomaar voor kwantiteit. Gezien de plannen die voorgesteld worden past dit ons in ziens dit plan binnen dit kader;
2.Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de eigenaar over de gefaseerde aanpak, zodoende dat hij niet alleen kan uitbreiden, maar ook moet renoveren. Bovendien is in het sprekersplein gesteld dat de risico’s van de renovatie en uitbreiding bij de eigenaar liggen. Ook dit is voor onze fractie een prima uitgangspunt, maar willen dit graag van de wethouder hier nog een keer bevestigd zien.
3.De insprekers op het spekersplein beargumenteren dat het woongenot achteruit gaat als het park uitgebreid gaat worden. Uiteraard speelt dit punt mee in onze afwegingen. De eigenaar maakt de keuze om te renoveren in combinatie met uitbreiding, dat is zijn goed recht.
4.Bovendien wordt door de insprekers gewezen op gevaarlijke verkeerssituaties en de situatie mbt ongevallen met dieren. Volgens ons zijn dit punten die moeten bekeken worden in en na de aanleg- en bouwfase van het project. De verkeerstechnische infrastructuur rondom het park is momenteel zodanig dat het park voorziet in goede aan- en afvoer. Mocht hierin een verbetering op den duur noodzakelijk blijken, dan zijn wij gaarne bereid hier aan mee te denken.

Een belangrijk punt voor onze fractie is het feit dat ondanks de economische crisis er toch nog bedrijven en mensen zijn die willen investeren. Voor onze fractie is dit van belang want de economische effecten van de investering zelf, denk hierbij aan werkgelegenheid in de bouwsector. Alsook de werkgelegenheid op het park zelf en de economische spill-over effecten naar de kern Euverem en daaromheen. Dit zijn voor ons belangrijke zaken. Wij zijn steunen dan ook dit voorstel en hopen dat het bijdraagt aan het economisch herstel alsmede de kwalitatief hoogwaardige toeristische impulsen waar wij als gemeente voor staan.

Ik dank u voor uw aandacht.

Roel Ronken, fractievoorzitter