Enige tijd geleden hebben de fracties CDA en Franssen schriftelijk vragen gesteld over de diverse parkeer- en verkeerssituaties te Mechelen. Inmiddels hebben wij antwoord op de vragen ontvangen. Het College geeft daarbij aan op dit moment gezien de beperkte ruimte geen mogelijkheden te zien om de parkeerproblemen bij de buurt a ge veld op te lossen. Daarnaast heeft wethouder Bormans afgelopen week tijdens de onderwijsbijeenkomsten aangegeven wel de parkeer- en verkeerssituatie te willen aanpakken. Het parkeren op de vrijgekomen plaatsen bij de woonwagenvoorziening is volgens het College vooralsnog niet mogelijk, omdat hiertoe de bestemming gewijzigd zou moeten worden. Volgens de fracties Franssen en CDA strookt dit niet met eerder gestelde vragen en hierover is verdere verduidelijking gevraagd. Bij het instellen van de blauwe zone bij de Pastoor Ruttenstraat zullen de gevolgen gemonitord worden en is daarbij aangegeven dat indien er zich problemen voordoen, de situatie zal worden aangepast.

Om de verkeer- en parkeerproblemen tijdens de bouw van de brede maatschappelijke voorziening zoveel mogelijk te beperken is aan de ouders van de leerlingen gevraagd om hun kinderen te brengen en halen via de Wienberg / Malleziep en het steenrotspad. Hiervoor zal het steenrotspad binnenkort verbeterd worden en zijn ouders schriftelijk op de hoogte gebracht. Daarbij is er nog steeds geen concreet zicht op een structurele oplossing voor de verkeer- en parkeerproblematiek en zullen wij als fracties verdere stappen bespreken.

Voor de Commandeurstraat en Spetsesweide wordt er binnenkort een trillingsonderzoek gedaan om de overlast van het vrachtverkeer beter in beeld te brengen. Na dit onderzoek zal bekeken worden welke maatregelen genomen kunnen worden. Daarnaast zullen de punaises indien noodzakelijk aangepakt worden.

De volledige beantwoording is in de bijlage terug te vinden.

gwmdt0152_capture_20130426_001_000001_S_U1301886