De fracties Fractie Franssen en CDA hebben wij het College wederom aandacht gevraagd voor een aantal zaken in de kern Mechelen die nog niet zijn opgepakt. Zaken waarvoor wij ons in het verleden ook sterk hebben gemaakt. Met name gaat het hierbij om de parkeerproblematiek- en veiligheid rondom basisschool A gene Wienberg en de aangrenzende buurt A ge Veld, het voetgangerspad bij basisschool A gene Wienberg en daarnaast zouden wij graag een overzicht krijgen van de gemaakte afspraken met de bewoners van de Commandeurstraat- en Bommerigerweg.

De afgelopen weken heeft u om de verkeerssituatie en in het bijzonder de parkeersituatie in de kern Mechelen te verbeteren een aantal verkeersbesluiten genomen in nauw overleg met de omwonenden. Toch zijn er nog een aantal zaken niet aangepakt, met name rondom de basisschool en de buurt A ge Veld nog geen nieuwe verkeersbesluiten genomen. De bewoners van A ge veld geven al enkele jaren aan te kampen met parkeerproblematiek in zekere zin ook in relatie tot de basisschool A gene Wienberg te Mechelen op piekmomenten.

Daar er een groter aantal jongeren en jonge gezinnen wonende zijn in deze buurt is ook het aantal auto’s in de laatste jaren fors toegenomen en zijn daar geen nieuwe voorzieningen voor getroffen. Daarnaast zijn ook de seniorenwoningen in deze buurt goed bezet en krijgen deze bewoners regelmatig bezoek die hun auto’s in de directe nabijheid niet kwijt kunnen, met name voor bewoners- en bezoekers die minder goed ter been zijn.

De bewoners hebben zelf al meerdere malen geopperd om de directe straten van de buurt te weten; A ge veld en Kloosterhof zodanig in te richten met een verkeersbesluit, dat hier alleen nog parkeren voor bewoners is toegestaan. Daarnaast hebben de fracties Franssen en CDA in het verleden gepleit om bij de afbouw van de woonwagenvoorziening op de vrijkomende plaatsen extra parkeervoorzieningen te realiseren, hetgeen het College mee heeft ingestemd (juli 2012).

Verder starten over enkele weken de werkzaamheden voor de nieuwe brede maatschappelijke voorziening (gemeenschapshuis A gene Wienberg) en zijn de bewoners bevreesd dat hierdoor de parkeergelegenheid, de kiss- en ride zone tijdens de werkzaamheden en het parkeren overdag met problemen te kampen krijgt, alsmede na de realisatie het parkeren bij evenementen die voor een bredere doelgroep dan de Mechelse inwoners bestemd zijn.

22032013_FFCDA_diverse_Mechelen