De CDA fractie en de Fractie Franssen zijn zeer bezorgd over de positie van de starters op de woningmarkt. Banken verstrekken niet of nauwelijks nog hypotheken aan starters en de beperking van de WW-uitkering, die het nieuwe kabinet voornemens is, zal dit alleen nog meer beperken. Een grote groep van onze burgers komt niet voor een koopwoning in aanmerking door deze onzekerheden. Tegelijkertijd constateren wij dat de woningcorporaties huurwoningen verkopen. Zo staat de starter zowel bij de koop- als huurwoningen in de kou en moet helaas zijn woonplaats buiten onze gemeente zoeken.

Op vrijdag 14 december hebben Provinciale Staten Limburg de Startersregeling verlengd en verhoogd. Deze regeling draagt er toe bij dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden toch een eigen woning kunnen kopen. Inwoners kunnen echter alleen deelnemen wanneer hun eigen gemeente de regeling deelneemt. Het bevreemdt de CDAfractie en de Fractie Franssen  dat de gemeente Gulpen-Wittem niet aan deze regeling deelneemt, temeer daar de raad in de begrotingsbehandeling expliciet aandacht heeft gevraagd voor deze doelgroep.

Het college wordt naar aanleiding het bovenstaande verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Bent u op de hoogte van de Startersregeling van de Provincie Limburg?
2. Deelt u de mening dat in deze woningmarkt juist starters geholpen moeten worden?
3. Kunt u aangeven waarom de gemeente Gulpen-Wittem nog  niet aan de startersregeling deelneemt? Zeker in deze tijd waarbij de kredietcrisis nog altijd nadelige effecten op de woningmarkt en bouwsector heeft?

4. De eerste drie jaar is de lening voor de starter renteloos. Daarna gaat deze rente betalen en ontstaat er voor de gemeente opbrengst. Tevens is het financieel risico voor de gemeente door de NHG afgedekt. Kunt u aangeven wat de kosten bedragen en hoe groot het risico bij deelname door de gemeente is?

Tevens hebben wij in november het college verzocht om met de woningencorporaties bindende afspraken te maken voor het behoud van huurwoningen in alle kernen met name voor starters die op de woningmarkt bij de koopwoningen niet aanbod komen.

  1. Heeft het college deze afspraken inmiddels gemaakt?
  2. Kunt u ons informeren over de uitkomsten hiervan?

 

Namens de CDA Fractie                                                   Fractie Franssen

 

Elian Vanderheijden-Knops                                             Robbert Dautzenberg

Verdere toelichting

Startersregeling verlengd en verhoogd: De Provinciale Staten van Limburg hebben op vrijdag 14 december de Startersregeling verlengd en verhoogd. Dit betekent dat maximale koopsom voor een starterswoning verhoogd is naar €173.000,-. Tevens is het maximaal te lenen bedrag verhoogt van €30.000,- naar €37.000,-. Door deze regeling wordt de ruimte voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden vergroot en kunnen zij toch een eigen woning kopen. Het CDA en de fractie Franssen  juichen dit toe.

Niet alle gemeenten nemen deel: Opvallend is dat niet alle Limburgse gemeenten aan deze regeling deelnemen. In Noord- en Midden-Limburg doen nagenoeg alle gemeenten, op Bergen en Beesel na, aan de regeling mee. In Zuid-Limburg doen slechts 6 gemeenten mee, te weten: Brunssum, Beek, Maastricht, Voerendaal, Kerkrade en Vaals. Dit is erg jammer omdat het kopen van voormalige huurwoningen een zeer interessant is om starters van een woning te voorzien en zo ook kwaliteitsimpulsen in de wijk te geven.

Meer maatregelen voor de woningmarkt: Door de kabinetsmaatregelen investeren corporaties momenteel maar zeer minimaal. Tegelijkertijd zorgt ditzelfde kabinet ervoor dat, door de aanpak van scheefwoners en het beperken van de hypotheekrenteaftrek, veel inwoners tussen wal en schip gaan vallen. Ze verdienen teveel voor een huurwoning en te weinig voor een koopwoning. Gedeputeerde Koppe heeft na vragen van o.a. het CDA toegezegd met extra maatregelen te komen. Dit is ook hard nodig om mensen een eigen thuis te bieden.