De afgelopen jaren heeft de gemeente Gulpen-Wittem geinvesteerd in het wegwerken van het achterstallig onderhoud op wegenonderhoud. Daarnaast hebben wij onder andere door het initiatiefvoorstel veilig fietsen van CDA en Fractie Franssen ingezet op veilige fietsroutes, fietspaden, fietsstroken en oversteekplaatsen. De aanleg daarvan is nog volop bezig, maar momenteel staat met name die veiligheid weer beter in de verf. Daarnaast zijn wij enkele jaren geleden ook door de provincie Limburg diverse malen op de vingers getikt dat onze kapitaalgoederen, waaronder de wegen niet goed genoeg onderhouden waren en dit is nu grotendeels weggewerkt. In het nieuwe onderhoudsplan voor wegen is dit dan ook terug te zien in de daling van de onderhoudskosten voor de periode tot en met 2017.  De grote inhaalslag op het gebied van wegen- en fietsroutes onderhoud levert ons dan ook een besparing op in de onderhoudskosten de komende jaren.

Fractievoorzitter Roel Ronken (Fractie Franssen): Omdat echter in 2013 een nieuwe controle van de provincie volgt en wij als Fractie Franssen ervoor willen zorgen dat alle gemeenschappelijke kapitaalgoederen goed onderhouden worden kunnen wij dan ook niet meegaan in een bezuiniging op het onderhoud van wegenbeheer, alsmede daarmee samenhangende besparingen op veilige fietsroutes. Het voorstel van GroenLinks en Balans om een deel van het onderhoudsfonds te storen in voorzieningen voor sociale zaken is mede op dit moment niet noodzakelijk. Ter illustratie:

Naast de reguliere middelen die de gemeente Gulpen-Wittem jaarlijks ter beschikking stelt voor sociale zaken, zijn er bij de begrotingsbehandeling de volgende reserves vastgesteld:
Reserve sociale zaken: 500.000 euro (jaarlijks)
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning: 200.000 euro (jaarlijks)
Reserve WSW/Licom: 300.000 euro (jaarlijks)
Incidentele reserve komende vier jaar voor Licom: 1,5 miljoen euro

Fractievoorzitter Roel Ronken (Fractie Franssen): ‘Deze reserves kunnen mogelijke tegenvallers dan ook direct opvangen. Daarnaast hebben wij als Fractie Franssen de wethouder gevraagd om de ontwikkelingen uit het nieuwe regeerakkoord in beeld te brengen alsmede de financiele consequenties hiervan. Op basis daarvan kan bekeken worden of en welke middelen er mogelijk extra ter beschikking moeten worden gesteld. Deze kunnen vervolgens bij de voorjaarsnota of begrotingsbehandeling 2014 worden meegenomen.’

DDL_20121201_01004HL009_Wegbeheerplan