Tijdens de behandeling van het onderhoudsplan voor het openbaar groen, heeft onze fractie wederom gepleit voor kwaliteitsverbetering. Fractie Franssen vond en vindt het van groot belang dat er een kwaliteitsverbetering komt in het openbaar groen. Dit hebben wij reeds vanaf 2010 bepleit en daarvan willen wij de komende jaren dan ook nadrukkelijk de resultaten zien. De kernen van onze gemeente, zijn onze tien parels en samen met het buitengebied vormen zij het visitekaartje van onze gemeente. De door het College voorgestelde bezuiniging hierop (40.000 euro) kunnen wij dan ook niet ondersteunen als ook het beperken van het basis + niveau, aldus de Raadsleden Jo Nix (Fractie Franssen) en Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) in een mondeling amendement. Dit mondeling amendement werd mede ingediend door het CDA en ondersteund door de gehele Raad. Het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen is goed voor de aantrekkingskracht van de dorpscentra en graag zien wij deze verbetering ook in de woonbuurten optreden samen met burgerparticipatie, daarover hieronder meer.

Daarnaast hebben wij er tijdens de recente ruilverkaveling veel groen bijgekregen dat onderhouden zal moeten worden, dat zal niet gratis zijn. Maar wij zetten daarvoor wel in op de werkgelegenheid voor onze WSW-werknemers, Ex-Licom medewerkers. Voor hun ligt hier een mooie en belangrijke taak om onze parels op een kwalitatief goede manier te onderhouden samen met de agrariers die het grootste gedeelte van onze groene gemeente dagelijks onderhouden.

Verder zijn wij zeer blij dat het College ons eerdere voorstel om meer kleine stukjes groen in gebruik te geven aan inwoners en (buurt)verenigingen nader uit te werken. Wij denken door het in gebruik geven en wellicht verkopen van deze kleine stukjes op termijn aanzienlijk te kunnen besparen op het onderhoud en onze inwoners en (buurt)verenigingen mooie kansen kunnen bieden om een eigen, kwalitatief goede invulling aan het openbaar groen te geven. Dit hangt ook nauw samen met onze eerder ingediende motie voor het ondersteunen van (buurt)verenigingen in ruil voor diensten die zij aan de gemeenschap verlenen, aldus Raadslid Robbert Dautzenberg namens Fractie Franssen.

Op termijn kan er door middel van meer zelfwerkzaamheid door burgers, agrariers, (buurt)verenigingen en ondernemersverenigingen een goede kwaliteitsverbetering plaatsvinden en kunnen wellicht een deel van de bezuinigingen alsnog worden ingeboekt, daar willen wij als Fractie Franssen echter op dit moment niet op vooruitlopen. Wij vragen het College dan ook eerst om acties. Deze toezegging werd door onze twee tuinierende wethouders Bormans (openbaar groen) en Franssen (WSW en participatie) toegezegd.