De gemeenten in het Heuvelland, het UWV, de sociale werkvoorziening MTB, Regionaal Opleiding Centrum Leeuwenborgh en het internationaal familiebedrijf Vebego hebben de handen ineen geslagen voor  een vernieuwend actieplan tegen de werkloosheid in de regio. Het project met de voorlopige werktitel Start2work behelst één gezamenlijk werkgelegenheidsbureau dat de vraag van werkgevers naar personeel en het aanbod aan uitkeringsgerechtigde werkzoekenden bijeen brengt. Start2work  gaat uit van het een-loket-principe. Enerzijds door de versplintering in het arbeidsmarktbeleid op te heffen, anderzijds door de werkgevers te ontzorgen van de administratieve beslommeringen.

Het werkgeversservicepunt (WSP) Start2work zal actief acquisitie plegen bij werkgevers, die het verschil willen maken met MIO (maatschappelijk interessant ondernemen). Het gaat van start met een pilot om binnen 18 maanden 50 werkgevers uit de regio te werven die de invulling van hun vraag (vacatures, projecten & diensten) helemaal aan dit servicepunt uitbesteden. De focus komt te liggen op functies tot en met MBO niveau 3, waarmee het WSP de arbeidsmakelaar is voor uitvoerend werk.

De werknemers zullen bij voorkeur gerekruteerd worden uit de bestanden van het UWV en de sociale diensten in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Vaals. Omdat het WSP marktvragen altijd wilt invullen wordt daarnaast actief geworven uit andere groepen werkende en niet werkende werkzoekenden. Het betreft wel altijd kandidaten, die aangewezen zijn op uitvoerend werk. Werving, selectie, opleiding, begeleiding voor korte en lange duur en eventueel salariëring kunnen door het servicepunt verzorgd worden. Behalve het invullen van vacatures zal Start2work tevens vraaggerichte arbeidsmarktprojecten ontwikkelen in samenwerking met Vebego.

Het initiatief is ontstaan tijdens diverse overlegrondes  die wethouder Willems van Maastricht in 2011 hield over knelpunten op de regionale arbeidsmarkt. “Er dreigt een ernstige mismatch in Zuid-Limburg. Bedrijven komen in de naaste toekomst door de vergrijzing met een tekort aan personeel  te zitten. Terwijl de kaartenbakken van de sociale dienst steeds voller raken en mensen langer zonder werk blijven. Werkgevers meldden aan de overlegtafel een wirwar aan instanties en regels als ze uitkeringsgerechtigden of mensen met een beperking willen aanstellen.  Bovendien gaat teveel kostbare tijd en geld zitten in (om)scholing en begeleiding. Als we tot een centraal werkgeversservicepunt naar voorbeeld van de uitzendbureaus kunnen komen dat snel geschikt personeel kan leveren en de werkgevers ontzorgt van de bureaucratie, dan zal dat de kans op aanstelling van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt flink vergroten. Zowel de private als de publieke sector hebben er belang bij”, aldus wethouder André Willems.

In de periode dat het plan verder uitgewerkt werd, voerde de Rijksoverheid ingrijpende wijzigingen in de sociale zekerheid door. Er komt immers steeds meer nadruk op arbeidsdeelname te liggen voor uitkeringsgerechtigden. De regierol  voor arbeidsbemiddeling komt meer dan voorheen bij de gemeenten te liggen. Daarom moeten gemeenten een bovenlokaal plan van aanpak indienen bij het ministerie van Sociale Zaken. De ontwikkeling van het Start2work voorziet eveneens in deze opdracht.

Het Rijksbeleid heeft onder meer geleid tot een reorganisatie van het UWV WERKbedrijf. In Zuid-Limburg blijft er nog maar een centraal UWV WERKbedrijf over, dat gevestigd is op het Werkplein in Heerlen. Het opereert op bovenlokale schaal, richt zich op e-dienstverlening en op grotere mobiliteitsvraagstukken. Het biedt een goed antwoord op de behoefte van vaak grotere provinciale werkgevers. Start2work kan zich daarom richten op kleinere (MKB-niveau) werkgevers op Heuvellandschaal.

Het servicepunt Start2work, met haar 10 medewerkers, zal worden gevestigd in Maastricht/Heuvelland als de voorbereidingsfase van het project afgerond is. Het verdienmodel moet een combinatie worden van financiering door alle stakeholders, te weten het bedrijfsleven en de locale, regionale, landelijke en Europese overheid.

Bron: gemeente Maastricht