Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft gisteren (8 november 2012) de gemeentebegroting 2013 vastgesteld. Onze fractie dankt dan in eerste plaats ook de andere partijen voor hun inbreng en goede samenwerking tijdens deze begrotingsbehandeling, het College en ook het ambtelijk apparaat voor hun voorbereiding. Tijdens de begrotingsbehandeling 2013 heeft onze fractie met name aandacht gevraagd voor de onderstaande punten, die wij voor u hier kort toelichten:

Een AED (defibrillator) in elke kern: Onze fractie heeft samen met het CDA het initiatief genomen om tot een dekkend netwerk met AED’s te komen in onze gemeente. Daarvoor hebben wij het College gevraagd een voorstel uit te werken voor 2013. De motie werd door de Raad unaniem gesteund.

Optochten en processies vrijgesteld van leges: Samen met CDA, Balans en PvdA hebben we gerealiseerd dat optochten en processies voortaan geen leges hoeven te betalen voor verkeersmaatregelen. Daarnaast hoeven zij de vrijstelling maar eens in de vier jaar aan te vragen. Verder hebben we duidelijkheid gevraagd omtrent de situatie met verkeersregelaars. Het College zal de verenigingen daarover binnenkort informeren.

Groene hart in Mechelen: Al een aantal jaren worden er stappen gezet voor de ontwikkeling van het binnengebied alsmede de speeltuin in Mechelen. Voor onze fractie gaan deze stappen te langzaam. Wij hebben het College dan ook nadrukkelijk gevraagd om in 2013 de voorbereidingen in een hogere versnelling te zetten, zodat daadwerkelijk de schop in de grond kan. Daarnaast hebben wij hiervoor een bedrag van 50.000 euro gereserveerd in de begroting.

Regionale samenwerking bij aanleg glasvezelnetwerk: Al enige tijd pleiten wij voor nauwe samenwerking bij de aanleg van een glasvezelnetwerk in de regio Maastricht – Heuvelland. Om ons pleidooi hiervoor kracht bij te zetten hebben wij Raadsbreed in een motie onze zorgen en intenties nogmaals uitgesproken, met de dringende oproep aan de andere gemeenten om dit gezamenlijk met ons op te pakken. Zodat niet alleen de steden, maar ook het omvangrijke buitengebied wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Krimp en werkgelegenheid: Onze fractie ziet krimp als een uitdaging en kansen om ook de werkgelegenheid in onze Gemeente te stimuleren. Wij hebben het College dan ook gevraagd om meer nadruk te leggen in 2013 op de aanpak van krimp en het stimuleren van ondernemen en werkgelegenheid binnen onze gemeente, aansluitend op de strategische visie. Waarbij ook jonge, hoogopgeleiden kansen krijgen. Daarnaast staan wij als gehele Raad voor het behoud van onze WSW krachten in de sociale werkvoorziening en wordt er momenteel alles in het werk gesteld om dit ook voor de toekomst zeker te stellen.

Sophianum Nijswiller en huisvesting verenigingen: De wethouders hebben de afgelopen maanden druk overlegd over de mogelijkheden voor het Sophianum in Nijswiller. Onze fractie ziet daar in de toekomst bij de verhuizing naar Gulpen graag een bedrijvencentrum komen in het kader van de economische ontwikkeling voor onze gemeente. Daarnaast vragen wij ook aandacht voor de verdere stappen m.b.t. het realiseren van een gemeenschapsvoorziening in elke kern, om dit ook in Nijswiller en Gulpen samen met de verenigingen verder vorm te geven. Het college heeft aanegeven hier begin 2013 op terug te komen.

Project Geularm Wittem / Gulpen: In 2013 moet er volgens onze fractie verder aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de geularm in Gulpen-Wittem. Een omvangrijk, natuurlijk project wat samen met de provincie en de natuur beherende instanties moet worden opgepakt. Het college heeft toegezegd in 2013 verder te werken aan de ontwikkeling van dit project en daarover met een voorstel naar de Raad te komen. Daarnaast hebben wij nogmaals aandacht  gevraagd voor een veilige fietsroute via de Wittemerallee naar Wijlre.

Verhoging bushaltes bij wegreconstructies: Bij de reconstructie van wegen zal er in de toekomst in overleg met het gehandicapten platform gekeken worden waar bushaltes verhoogd kunnen worden om ervoor te zorgen dat ook mindervaliden gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer binnen onze gemeente. Daar waar er nu circa 40% van de haltes verhoogd is, kan dit bij reconstructies of haltes waar mindervaliden wonen in de toekomst verder worden opgepakt. Dit initiatief van Groenlinks werd unaniem gesteund.

Financiële ondersteuning bij gemeente overstijgende samenwerking en fusies van verenigingen: Mede op initiatief van fractie Brants heeft de Raad besloten om de subsidieverordening aan te passen, zodat in de toekomst het ondersteunen van gemeente overschrijdende samenwerking en fusies van verenigingen nog beter ondersteund kan worden. Op dit moment zijn er al mogelijkheden om dit toe te passen, echter door de verordening tekstueel aan te passen worden deze mogelijkheden uitgebreid voor samenwerking op eigen initiatief.

Veiligheid en beperken overlast  bij fiets(toer)tochten: Onze fractie juicht de eerder dit jaar gemaakte afspraken door de toertocht organisaties en de grensoverschrijdende gemeente toe. Toch willen wij voor de toekomst ook aandacht vragen voor het minder laten kruisen van routes op smalle en drukke (doorgaande) wegen binnen onze gemeente. Een limiet op het aantal deelnemers, vinden wij mede de eerder gemaakte en recent gemaakte afspraken met de organisaties op dit moment niet aan de orde.

Verhoging leges speelautomaten, ontmoedigend gedrag: Het voorstel van Balans om de leges voor speelautomaten te verhogen kunnen wij net als de andere partijen steunen. Dit om gokken en het gebruik van speelautomaten als verslaving te ontmoedigen. Dit wordt in 2013 opgepakt door de leges voor deze automaten te verhogen.

Ondersteuning voor cultureel erfgoed: De Raad heeft ingestemd met een voorstel om cultureel erfgoed en de economische waarde daarvan verder te ondersteunen. Dit voorstel van PvdA kon op raadsbrede steun rekenen. Het gaat daarbij om een bedrag van 10.000 euro om gezamenlijk met de ondernemers in gesprek te gaan voor economische ontwikkeling van ons erfgoed.

Gezamenlijk eten in Gulpen-Wittem: Momenteel kan er in Epen door de ouderen gezamenlijk worden gegeten en wordt er ook voor deze ouderen op vrijwillige basis gekookt. Daarnaast is onze gemeente nog een van de weinige gemeenten waar de warme maaltijd voorziening nog in stand is gehouden. Een motie om extra geld ter beschikking te stellen voor dit project kunnen wij, hoe sympathiek ook bedoeld niet steunen. Wel kunnen wij instemmen met het voorstel om de wethouder mogelijkheden voor gezamenlijk eten en de relatie met de warme maaltijd nader te bekijken en hierover in 2013 met een voorstel te komen.

Ondersteuning mantelzorgers: Wethouder Franssen heeft toegezegd met de mantelzorgers in gesprek te gaan naar hun ondersteuningsbehoefte. Dit om te kijken of het aansluit bij het huidige beleid en om het toekomstige beleid zodanig vorm te geven dat het aansluit bij de behoefte van (jonge) mantelzorgers.