Als onze fractie een motto had dan was het waarschijnlijk ‘geen woorden, maar daden’, maar aangezien één van onze fractiegenoten een Ajax hart heeft en dit een Feyenoord slogan betreft, zal dit er waarschijnlijk niet snel van komen.

Dit motto is wel van toepassing op deze begroting en onze algemene beschouwing, wij zijn van mening dat voor ons een goede begroting ligt. Een stuk waar hard aan gewerkt is en waar duidelijk de progressie in te zien is van onze keuzes en het harde werken van de afgelopen jaren. Mag ik in ieder geval de medewerkers bedanken die hard aan dit stuk gewerkt hebben, complimenten van onze zijde. Er ligt een prima stuk voor, voor de toekomst vasthouden en uitbreiden!

Inhoudelijk gezien gaan wij het kort houden. Als wij kijken naar de begroting en dit naast onze speerpunten liggen uit ons programma en het coalitieakkoord dan concluderen wij dat wij goed op koers liggen. Ondanks een negatief begroot saldo in 2013 is de meerjarenbegroting positief en dat is voor ons belangrijk.

Voor de navolgende zaken willen wij extra aandacht vragen in de komende tijd:

–       de vergaderstructuur is aangepast en wij maken sinds dit jaar gebruik van een sprekersplein. Wel ligt de vergaderdruk volgens ons nog steeds hoog, wij vragen nadrukkelijk aandacht voor het beperken van extra vergaderingen. Wij snappen dat die soms nodig zijn, maar het moet niet de spuigaten uit lopen;

–       de krimp, maar ook de vergrijzing en de werkeloosheid zijn ontwikkelingen die wij niet uit de weg kunnen gaan. Wij vinden dat er alles in het werk moet worden gesteld om deze ontwikkelingen in ons voordeel om te buigen. Wij snappen dat wij in veel gevallen niet zelf de regie hebben, maar vragen aandacht van het college voor deze ontwikkelingen. Wellicht dat wij nog meer in bredere, regionaal verband kunnen opereren. Een voorbeeld is het stimuleren van glasvezelverbindingen wat ten goede komt aan werkgelegenheid en vestigingsmogelijkheden biedt, collega-raadslid Robbert Dautzenberg komt hier samen met het CDA nog op terug;

–       wij hebben vernomen dat het zoutstrooien beperkt gaat worden. In de kerntakendiscussie hebben wij hier al aandacht voor gevraagd. Laten we vooral niet een situatie creeeren waarin ondernemers binnen onze gemeente bij sneeuw en ijs problemen hebben met de bereikbaarheid van hun bedrijf;

–       de plannen in Mechelen, het groene hart genaamd, zijn nog steeds niet zo ver als wij als fractie hadden gehoopt. Vorig jaar hebben wij hier al aandacht voor gevraagd. Wij vragen het college vaart te zetten in de ontwikkeling van deze plannen en meters te maken op korte termijn;

–       wij hebben vernomen dat de regelgeving rondom de verkeersregelaars en de inzet daarvan per 1 juni is gewijzigd. In deze situatie wordt er gebruik gemaakt van e-learning en verenigingen zijn niet geheel geïnformeerd over deze wijzigingen. Wij vragen dan ook het college hier aandacht aan te besteden en de gemeentes van de wijzigen op de hoogte te brengen en daar waar mogelijk te helpen;

–       wij blijven aandacht vragen voor het sophianum in Nijswiller, wij weten dat de verhuizing eraan staat te komen, maar de verenigingen mogen hier niet de dupe van worden;

–       de reconstructie van de geularm is een goede zaak, dit levert een kwalitatief maatschappelijke impuls voor de entree van de kern gulpen. Wij hopen dat dit spoedig in daden wordt omgezet.

Het laatste punt van aandacht is een punt wat wij vorig jaar ook al hebben aangestipt, een AED in alle kernen. Wij vragen nadrukkelijk de aandacht van het college voor de mogelijkheid om dit te realiseren. Hiervoor komen wij met een motie waarin wij vragen aan het college om hier onderzoek naar te doen en hierbij aansluiting te zoeken, indien mogelijk, bij ons omliggende gemeenten.

Het doet ons goed dat wij dit jaar kunnen volstaan met een korte algemene beschouwing, dat is een punt waaruit blijkt dat het college en ambtelijk apparaat voortvarend werkt. Laten wij dat samen doen en samen werken aan de toekomst van deze gemeente.

Fractievoorzitter 

Roel Ronken