Gulpen-Wittem, 18 oktober 2012 – Na een aantal jaren met bezuinigingen op de beleidsvelden en de bedrijfsvoering, is de gemeente Gulpen-Wittem er dit jaar in geslaagd zonder substantiële bezuinigingen een financieel solide begroting aan te bieden aan de gemeenteraad. Structureel laat de meerjarenraming een overschot zien van ongeveer een kwart miljoen euro. De algemene reserve omvat ruim drie maal de noodzakelijke omvang. Met deze robuuste begroting treedt de gemeente Gulpen-Wittem met een gerust hart de toekomst tegemoet.

In de begroting is rekening gehouden met de nieuwe onderhoudsplannen voor de kapitaalgoederen wegen, straatverlichting, groen, gebouwen en sportaccommodaties. Hiermee is de instandhouding van de kapitaalgoederen voor jaren zeker gesteld. Ook geeft het college van Burgemeester en Wethouders voorstellen voor nieuw beleid:

–      voor het behoud van monumentale gebouwen trekt de gemeente in 2013 en 2014 € 75.000 uit;

–      de gemeente gaat € 50.000 investeren in het binnenterrein in Mechelen dat een openbaar toegankelijk groengebied moet worden;

–      de in 2011 geopende vrijwilligerscentrale is zo positief ontvangen dat dit initiatief vanaf 2013 voortgezet wordt (kosten € 22.000).

De lasten voor de burgers blijven nagenoeg gelijk. Voor huurders stijgen de lasten niet en voor woningeigenaren neemt de lokale lastendruk met 1,2% toe.

In de begroting staat de gemeente stil bij de effecten van het rijksbeleid ten aanzien van de EMU-normering. Daar blijkt uit dat de Wet houdbare overheidsfinanciën en de invoering van het schatkistbankieren de gemeente niet voor grote uitdagingen plaatsen. Wat het Rijk aan nieuwe taken in petto heeft, blijft nog even ongewis. Zodra het nieuwe kabinet de koers heeft bepaald, zal daar meer duidelijkheid over ontstaan. De gemeente dringt bij het Rijk erop aan dat het Rijk voor de decentralisatie van taken naar de gemeenten de benodigde middelen beschikbaar stelt.

In de eerste helft van 2013 zal de provincie de gemeente financieel de maat nemen. Aan de hand van het verdiepingsonderzoek bepalen Gedeputeerde Staten de toezichtsvorm voor de komende jaren. Met de begroting die nu voor ligt, vertrouwt de gemeente Gulpen-Wittem op een gunstige beoordeling.

De gemeenteraad behandelt de begroting op 1 en 8 november aanstaande.

Bron: Gemeente Gulpen-Wittem