Fractie Franssen en CDA hebben vorig jaar oktober een initiatiefvoorstel ingediend om het openbaar vervoer in het heuvelland te verbeteren. Als onderdeel van het voorstel is er een haalbaarheidsonderzoek gestart voor aantrekkelijk c.q. gratis openbaar vervoer.

Uit de eerste gesprekken die de gemeente met Veolia, Omnibuzz en de VVV heeft gevoerd zijn diverse vervolstappen gezet en is er met enthousiasme positief gereageerd op het voorstel. Inmiddels in de inventarisatiefase afgerond. Tijdens deze fase zijn verschillende Europese initiatieven onderzocht en zijn er gesprekken gevoerd met de toeristische ondernemers. Hieruit is momenteel een plan van aanpak voortgevloeid. Daarbij wordt er gewerkt aan een gefaseerde invoering van een toeristische pas voor verblijfstoeristen en een pas voor inwoners in het heuvelland.

Onze fractie is zeer verheugd met dit nieuws en zeer benieuwd naar de vervolgstappen die in het onderzoek zullen worden gezet. Daarbij kunnen wij in Gulpen-Wittem en het heuvelland streven naar kwalitatief goed en goedkoop openbaar vervoer en daarmee de drukte op de weg proberen te verminderen. Daarnaast leveren we hiermee ook en bijdrage aan het recent vastgestelde klimaatbeleidsplan.

De fasen die nu worden opgestart bestaan uit:

Fase 1: dagkaarten zijn via accomodatieverschaffers beschikbaar. Daarbij krijgen bedrijven provisie op de verkoop of kunnen zij voor eigen rekening korting toepassen.

Brainstormsessie: in september zullen de partijen met vertegenwoordigers uit Kleinwalsertal (Duitsland) in gesprek gaan over hun succesvolle werkwijze.

Fase 2: Het uitwerken van een voorstel voor een (elektronische) toeristenkaart (die op basis van de toeristenbelasting) verstrekt wordt gedurende de verblijfsperiode.

Fase 3: Aan de hand van het gebruik van de toeristenpas zal bekeken worden of en tegen welke vaste vergoeding inwoners van het heuvelland gebruiksrecht krijgen voor het aantrekkelijk openbaar vervoer.