Tijdens de raadsvergadering van 28 juni jongstleden heeft raadslid Sjef Ortmans namens Fractie Franssen het Licom-dossier behandeld. In het verleden zijn er grote misstappen en fouten begaan bij de toenmalige Licom-directie en Raad van commissarisen. Doordat er echter geheimhouding ligt op een groot deel van de stukken kan er in openbaarheid weinig besproken en behandeld worden. Dit brengt ook met zich mee, dat hoewel er redelijke vermoedens zijn dit niet verder strafrechtelijk onderzocht kan worden. Wat onze fractie betreft is het wel van belang om naar de toekomst toe te kijken dat deze fouten nooit meer mogen voorkomen. Dat betekent dat Licom onze zorgen niet alleen verdient in slechte tijden, maar met name ook in goede tijden.

Het voorliggende rapport over het feitenonderzoek van de aandelenoverdracht INTRATUIN HEERLEN & INTRATUIN KERKRADE met de conclusies & aanbevelingen van de aandeelhouders is voor mijn fractie een dossier dat alleen maar vraagtekens oproept en deze onbeantwoord laat.Als ik het rapport met de bevindingen van Deloitte lees kan ik maar een conclusie trekken daar zijn bij de overdracht van deze bedrijven zaken gebeurd die m.i. het daglicht niet kunnen verdragen temeer daar het voor ons als Raad onmogelijk is hier over te discussiëren omdat door de directeur van Licom bij zijn beëindigingovereenkomst geheimhouding heeft bedongen waardoor het niet mogelijk is hierover verder te discussiëren . Het is voor ons een gegeven dat er hier iets onder tafel moet blijven waarvoor anders deze geheimhouding. De RVC die zulks heeft geaccepteerd is eveneens niet van iedere bedenking gevrijwaard. De directeur komt daarom ongeschonden uit deze affaire en de aandeelhouders zitten met het onverantwoord handelen hetgeen nu op het bordje van de aandeelhouders (de gemeenten) is gelegd en geld kost.

Ook is het zeer verwonderlijk vr. dat de voormalig algemeen directeur en de voormalig financieel directeur geen medewerking hebben willen verlenen aan de interviews en de wederhoor. Dit wijst m.i. dan ook in een bepaalde richting. Voor ons is duidelijk dat in dit hele dossier de RVC onvoldoende alert is geweest en in goed vertrouwen de directie heeft gevolgd of zich bewust onvoldoende heeft laten informeren waarbij opvallend is dat een lid van deze Raad zich geregeld tegen het binnen Licom gevoerde beleid heeft gekeerd inzake de transacties van de overdracht van Intratuin Heerlen & Intratuin Kerkrade , maar in deze is gebonden aan de voorwaarden van vertrouwelijkheid van besluiten van de RvC.Vr. Een van de o.i. zeer ernstige conclusies van het onderzoek is dat Sw werkgelegenheid – waarvoor Licom als WSW bedrijf in eerste instantie heeft te zorgen – stelselmatig ondergeschikt gemaakt is, ondanks toezeggingen aan de OR/RvC.

Wij vinden dit een zeer kwalijke zaak waarvoor o.i. de voltallige directie verantwoordelijk is. Niet alleen de algemeen directeur. Van de RvC hadden wij mogen verwachten vr. dat door het consequent tegen het gevoerde beleid zijn van één commissaris door deRvc had moeten worden ingegrepen, Dit is niet gebeurd ondanks het feit dat er twee commissarissen als vertegenwoordiger van de gemeenten hierin zitting hadden. Die hebben zitten slapen. Wij – de gemeenten- zitten nu met de gebakken peren en worden weer financieel aangesproken. Vr .Ik wil hierbij nog opmerken dat de huidige portefeuillehouder geen blaam treft . Dit speelde reeds voor hij deze portefeuille overnam. Vr. Onze fractie komt tot de conclusie dat wij niet anders dan kunnen instemmen met het voorliggend voorstel maar spreken daarbij wel ons ongenoegen uit over deze gang van zaken.