Tijdens de Raadsvergadering van 28 juni 2012 heeft de raad gediscussieerd over de aanstaande uitbreiding van kippenfarm vrij en blij in Reijmerstok. Daarbij is unaniem besloten om een mediation traject in te zetten. Onze fractie kan instemmen met dit traject. Daarbij hebben wij ook al bij de behandeling van het bestemmingsplan Reijmerstok aangegeven de zorgen ter harte te nemen. Onze fractie is van mening dat er ten aanzien van handhaving een verbetertraject dient plaats te vinden. Uit alle correspondentie blijkt dat er met name op het gebied van handhaving tekort is geschoten. Het heeft volgens onze fractie en het CDA echter geen zin om hiernaar onderzoek te verrichten omdat er inmiddels een nieuw handhavingsbeleid is vastgesteld en de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) in oprichting is. Wel heeft onze fractie gevraagd naar de concrete stappen en ontwikkelingen die worden gezet op het gebied van handhaving. Daarbij wille nwij inzicht krijgen in de kwaliteitsslag en verbeterpunten door het College.

Voor wat betreft het mediation traject zet onze fractie samen met de andere fracties in op een maatschappelijke discussie waarbij zowel inwoners als ook de ondernemer onder leiding van een externe bemiddelaar het gesprek kunnen aangaan. Daarbij verwachten wij ook dat het College haar maatschappelijke betrokkenheid toont en er in een gezamenlijk traject tot een nieuwe situatie gekomen kan worden. Daarbij moet gepoogd worden om de verhoudingen tussen eigenaar, gemeente en inwoners te herstellen. Daarnaast moet er op basis van een verkenning tot samenwerking geprobeerd worden een duurzaam businessmodel samen te stellen voor de kippenfarm Vrij en Blij waar de deelnemende partijen zich in kunnen vinden.