In de Raadsvergadering van 28 juni is het klimaatbeleidsplan behandeld. Er wordt daarbij ingezet op duurzame energie en het reduceren van milieuvervuiling door vervoer, het handelen van de gemeenten en onze inwoners en bedrijven. Dat juichen wij als Fractie Franssen zeer toe. Wel hebben wij als fractie om de duurzame innovatie te versterken een aantal toevoegingen aan dit voorstel gedaan, die na overleg Raadsbreed werden ingediend.

Ten eerste zo betoogde raadslid Robbert Dautzenberg, zien wij graag onder vervoer opgenomen dat er aandacht wordt besteed aan het in deze en andere Raden vastgestelde initiatiefvoorstel Openbaar Vervoer. Volgens ons kan dit een wezenlijke bijdrage leveren aan het reduceren van de uitstoot van gassen en het verminderen van autogebruik in onze gemeenten. De tweede toevoeging die wij willen doen is dat wij de E-bikes missen. Door diverse partijen in deze Raad is al herhaaldelijk aangedrongen op meer stimuleren van E-bikes binnen onze gemeente. Door eveneens onder ‘vervoer’ op te nemen dat het gebruik van E-bikes wordt gestimuleerd kunnen onze inwoners, Het College en de ambtenaren zich duurzaam verplaatsen (de dienstfiets).

De derde toevoeging voorzitter hebben wij in een motie gegoten omdat dit aanvullend onderzoek vraagt. Graag wil onze fractie dat de mogelijkheden onderzocht worden om eenlokale energie maatschappij met burgers én bedrijven op te zetten. Op deze manier kunnen inwoners en ondernemers (samen met de gemeente) participeren, energie inwinnen en als het goed loopt zelfs energie verkopen. In Nederland, zoals de Waddeneilanden, Groningen en in Duitsland, zijn er met name in kleinere gemeenten al diverse voorbeelden. Wij verzoeken het College dan ook om het komende jaar de mogelijkheden te onderzoeken om een dergelijk initiatief in onze gemeente op te starten. Zo krijgen we naast “Grunniger Energiepower” Ook Gulpen-Wittem Energy! Burgers kunnen zo zelf meeparticiperen en bewust worden van duurzame energie. Door het instellen van een Energie Denk Tank kunnen zij meedenken en kennis- en kunde investeren in duurzame energie. Verder kan er door samen met de agrarische sector op te trekken gewerkt worden aan zonnepanelen en bio-vergisting.

De laatste toevoeging betreft dat wij u willen meegeven om samen met de buren in Vaals en Valkenburg a/d Geul te gaan voor een gezamenlijke klimaatcoördinator om zoveel mogelijk aan doelstellen in de drie gemeenten te bereiken binnen beperkte budgettering. Tot slot voorzitter, willen wij u meegeven om voor de uitvoering van dit klimaatbeleidsplan regelmatig terug te koppelen naar de Raad, zodat wij op de hoogte blijven van de stand van zaken omtrent de uitvoering.