Tijdens de Raadsvergadering van 28 juni en 2 juli 2012 zijn de jaarstukken 2011, voorjaarsnota 2012 en de kadernota 2013 behandeld. Fractie Franssen heeft ingestemd met deze stukken, waarmee aan een goede weg voor de uitvoering van het coalitieakkoord wordt gewerkt. Wel heeft fractievoorzitter Roel Ronken gevraagd voor een nieuwe planning met betrekking tot de voorjaarsnota. Zodoende kan de Raad de nota eerder behandelen, waarbij de informatie actueler van aard is. Verder heeft onze fractie nogmaals aandacht gevraagd voor een AED in elke kern. Het College deed de toezeging om op basis van bestaande voorbeelden te kijken naar een dekkend netwerk in Gulpen-Wittem. Verder heeft de fractie nogmaals aandacht gevraagd voor het levensloop bestendig wonen in Gulpen-Wittem. Omdat wethouder Bormans afwezig was, zal deze informatie worden nagezonden. Verder is er gevraagd om bij de begroting 2013 middelen op te nemen voor het eveneens in deze vergadering vastgestelde klimaatbeleidsplan en voorzichtig te zijn met het bezuinigen op strooizout.

Samen met de andere raadsfracties zijn er nog middelen opgenomen om de zwembclubs tijdens de verbouwing van Moaqua te compenseren. Zodoende is het voor hun financieel mogelijk om tijdelijk uit te wijken naar andere zwembaden voor hun activiteiten. Hierbij gaat het dan om een vergoeding van de meerkosten bij het huren van andere zwembaden. Samen met GroenLinks is er verder inzicht gevraagd in een herziening van het beleidsplan wegbeheer en de inzet van de resterende middelen hiervoor.

Als onze fractie kijkt naar de opbouw van de financiële stukken dan zien wij hierin verbetering, maar kan het nog altijd beter. Verder werd door het College aangegeven dat de te verwachten rijksbezuinigingen van c.a. 4 miljoen euro geheel zijn ingebowkt op de begroting en volgens de laatste stand van zaken hiermee een sluitende meerjarenbegroting gerealiseerd kan worden. De Raadsfracties zullen binnenkort in een (kern)takendiscussie ingaan op de mogelijkheden om bepaalde taken niet of minder te gaan uitvoeren.