Fractie Franssen heeft gisteren bij monde van fractievoorzitter Roel Ronken gezamenlijk met CDA en Groen! gepleit voor incidentele openstelling van de Timpaan en een toekomstgerichte oplossing buiten de Timpaan voor grotere evenementen. Dit naar aanleiding van het eerder opgestelde businesplan voor het NV Vrijetijdscentrum en de uitkomsten van het verenigingsonderzoek in Gulpen. Concreet betekent dit dat de Timpaan per 1 juli 2012 gesloten is. Uit het onderzoek is gebleken dat de Timpaan niet meer dan 15 uur per week structureel verhuurd wordt en dat de wethouder in samenspraak met de gruikers op zoek is naar passende huisvesting in de vorm van alternatieven buiten de Timpaan voor de structurele gebruikers. Op lange termijn denken de fracties dat er passende mogelijkheden ontstaan bij: de gymzaal van het CJG of het Sophianum in Gulpen.

Voor de korte termijn hebben de fracties het College opgedragen om: 

voor de periode september 2012 – september 2013, in gesprek te gaan met de organisatoren van de grote evenementen en de incidentele, grote huurders (bijv. Sophianum). In die gesprekken moet de dreigende situatie en het effect daarvan onderstreept worden. Verder is het College opgedragen om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de Timpaan te openen voor deze evenementen en hierbij een reële kostprijs te hanteren voor de exploitatie. De fracties hebben wethouder Franssen gevraagd de uitkomsten hiervan in september aan de Raad te rapporteren.

Voor de lange termijn is het College opgedragen om:

gesprekken aan te gaan met de organisatoren van grotere evenementen en incidentele huurders voor een alternatieve locatie buiten de Timpaan. Daarnaast hierbij ook de horeca uit Gulpen- en andere geïnteresseerden te betrekken en te onderzoeken welke bestemming de Timpaan en het omliggende gebied in de toekomst kan krijgen. De Raad zal hierover in het eerste kwartaal van 2013 geinformeerd worden.