de fracties Franssen, CDA en Groen! hebben tijdens de raadsvergadering van 28 juni voorstellen gedaan om subsidiëring van buurtverenigingen alsnog mogelijk te maken. Daarnaast is er ingestemd met een stimuleringssubsidie voor het Driving Event Heyenrade en zijn de subsidies van een aantal beeldbepalende evenementen verhoogd. Wel heeft onze fractie het College gemaakt om bij herziening van de subsidieverordening concrete criteria op te nemen over welke evenementen “beeldbepalend” zijn, om in de toekomst onduidelijkheid en precentwerkingen te voorkomen.

De herziene subsidieverordening is recent gevalueerd door het College. Wij begrijpen goed dat wethouder Franssen in zijn nopjes is, want de uitslag van deze evaluatie is prima te noemen. De verenigingen, zo gaven zij in de evaluatie en de bijeenkomst aan zijn tevreden, het door de coalitie zo gevraagde verenigingsloket lijkt succesvol te zijn en dat verdient dan ook een pluim voor zowel de wethouder, maar met name de ambtelijke ondersteuning. Verder worden er in deze verordening een aantal wijzigingen voorgesteld die wij grotendeels kunnen steunen en aansluiten op eerder vastgesteld beleid. Met betrekking tot de buurtverenigingen, hebben wij reeds in het Sprekersplein aangegeven hiervoor op dit moment onvoldoende toetsingscriteria te zien. Raadsbreed ligt er dan ook een amendement voor om dit onderdeel te schrappen uit de verordening.

Maar.. voorzitter, zo betoogde raadslid Robbert Dautzenberg met schrappen zijn we er nog niet. Buurtverenigingen vormen een wezenlijk onderdeel van onze gemeente, de zogenoemde ‘lokale gemeenschappen’. CDA, Fractie Franssen en Groen! dienen dan ook een motie in, waarbij het College de opdracht krijgt om op basis van heldere en duidelijke criteria subsidiëring van buurtvereniging, zonder een hoop administratieve lasten mogelijk te maken. Daarbij kunnen buurtverenigingen een bijdrage leveren aan activiteiten omtrent sociale cohesie, cultureel erfgoed, educatie en onderhoud van de eigen leefomgeving.

Deze Raad heeft burgerparticipatie met haar uitgangspunten vastgesteld en vastgelegd in de strategische visie. Daarnaast kiezen wij als gemeente voor de uitbesteding van eenvoudige beheerstaken aan lokale gemeenschappen (inventariserend, adviserend en uitvoerdend). Het subsidiëren van buurtverenigingen voor deze activiteiten kan daar een wezenlijk onderdeel van zijn. Door deze mogelijkheid in de toekomst te creëren kunnen burgers nog beter een bijdrage leveren aan hun eigen leefomgeving.

Tot slot sluit onze motie aan bij de rapportage door de WRR en kan de BOSS-methode (bewegen, ontmoeten, sport en spel) worden toegepast. Wij vragen het College dan ook om bij de begroting 2013 hiervoor middelen te reserveren, en de Raad eind 2012 een voorstel voor te leggen dat subsidiëring van buurtverenigingen mogelijk maakt. Door duidelijke, heldere en meetbare criteria toe te passen.