Gulpen-Wittem, maandag 18 juni 2012 – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de Jaarstukken 2011, Voorjaarsnota en Kadernota aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de Jaarstukken 2011 blijkt dat, naast de noodzakelijke bezuinigingen, ook de diverse doelstellingen voor nieuw beleid gerealiseerd zijn. De gemeente Gulpen-Wittem heeft het jaar 2011 met een positief resultaat van 300.000 euro afgesloten.

 

Behaalde resultaten

Uit de Jaarstukken 2011 blijkt dat de gemeente Gulpen-Wittem diverse doelstellingen voor nieuw beleid heeft behaald. Onder andere is er de Kadernota ‘Ik ben omdat wij zijn’ vastgesteld, waarin een eigentijdse kijk op participatie van burgers in Gulpen-Wittem is opgenomen. In 2012 brengt de gemeente de theorie in de praktijk door middel van twee pilots in Nijswiller en Ingber.

Een andere doelstelling voor 2011 was het realiseren van een Businessplan voor Mosaqua en sporthal Gulpdal. Ook hierin is de gemeente Gulpen-Wittem samen met NV Vrijetijdscentrum geslaagd. Recentelijk zijn de benodigde overeenkomsten ondertekend, waarmee de exploitatie van zwembad Mosaqua en sporhal Gulpdal officieel zijn overgedragen aan NV Vrijetijdscentrum.

Tot slot is in 2011 gestart met de bouw van het Centrum voor Jeugd en Gezin Heuvelland.

 

Bijstellingen lopende begroting

Vanwege nieuwe ontwikkeling moet de lopende begroting 2012 op onderdelen worden bijgesteld. De verhoging van de pensioenpremies kost de gemeente Gulpen-Wittem 87.000 euro. Omdat sommige taken uit de AWBZ naar de gemeenten komen, heeft de gemeente Gulpen-Wittem 100.000 euro uitgetrokken om dat voor te bereiden. De kosten voor de huishoudelijke hulp in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning zijn 60.000 euro hoger dan bij de begroting is voorzien. Tot slot trekt de gemeente Gulpen-Wittem 80.000 euro uit om de herstructurering van Licom voor te bereiden.

Vooruitblikken naar 2013

In de Kadernota omschrijft het college haar voorstellen voor nieuw beleid in 2013 (0,5 miljoen euro). Dit geld wil ze graag inzetten voor de ontsluiting van het groene hart in Mechelen (inclusief de aanleg van een natuurspeelplaats), deelname aan Burgernet, het opzetten van een Basisregistratie grootschalige topografie en diverse subsidies waaronder de instandhouding van monumenten. Naast geld voor nieuw beleid moet de gemeente Gulpen-Wittem rekening houden met een bezuiniging van het Rijk van 280.000 euro per jaar.

Vanavond buigt de Auditcommissie zich over de Jaarstukken 2011, Voorjaarsnota en Kadernota. Op 28 juni a.s. de gemeenteraad.

Bron: Gemeente Gulpen-Wittem