Al sinds 2009 ijveren Fractie Franssen, CDA en de LLTB voor een regeling voor honden losloopgebieden, aanlijngeboden en het opruimen van hondenpoep. Na het indienen van een motie in 2009, het herhaaldelijk aandringen in 2010 en de vaststelling hiervan in de APV (2011) komt de concrete uitwerking naderbij. In de vandaag verschenen Raadsinformatiebrief over het project ‘honden in het buitengebied’ geeft het College aan gebieden te zullen aanwijzen waar honden aangelijnd moeten zijn en hondenpoep opgeruimd moet worden. Dit als aanvulling op deze verplichting die reeds voor alle binnengebieden bestaat. Het College zal binnenkort een ontwerpbesluit nemen (indien er geen bezwaar- en beroep ontstaat) waarna met de uitvoering kan worden gestart.

Als honden loslopen en hondenpoep niet wordt opgeruimd kan namelijk de neo-spora bactief verspreid worden met nadelige gevolgen voor het vee. Daarnaast kunnen loslopende honden het vee onrustig maken en vormen soms een bedreiging voor spelende kinderen en/of wandelaars. Tijdens de oproep ‘Waakt u met ons mee’ zijn er door inwoners en agrariërs gebieden aanbevolen voor dit project. Verder is er met Staatsbosbeheer, de LLTB en de gemeente Vaals overleg gepleegd.

Hieruit is naar voren gekomen om alle wandelpaden door weilanden in het buitengebied aan te wijzen. Op die wandelpaden is het dan verplicht om de hond aan te lijnen en uitwerpselen op te ruimen. Verder worden er door Staatsbosbeheer natuurgebieden aangewezen waar de plicht geldt én gebieden waar de hond juist wel los mag lopen. Door te kiezen voor deze aanpak worden de locaties waar de risico’s het grootst zijn, aangewezen en blijven er voor hondenbezitters toch voldoende mogelijkheden over om hun hond in het buitengebied los te laten lopen. Voor de fysieke maatregelen is een budget van €10.000 nodig dat besteed zal worden aan het plaatsen van borden- én afvalbakken op de diverse locaties.

Fractie Franssen is van mening dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn in onze gemeente om honden los te laten lopen. Maar het aanlijnen van de hond moet ook verplicht worden gesteld in gebieden waar dit uit oogpunt van bescherming van vee- en wild aan de orde is. Uiteraard hechten wij veel waarde aan de mogelijkheden voor hondenbezitters en hun viervoeters om te genieten van natuur- en landschap. Daarom vinden wij ook dat er plaatsen moeten zijn waar de hond lekker vijr kan rondlopen, rennen en spelen. Door te kiezen voor alleen het aanwijzen van de meest risicovolle gebieden, blijft dit ook in de toekomst mogelijk en worden vee en wild beschermd.