Fractie Franssen heeft gisterenavond ingestemd met het voorliggende bestemmingsplan Reijmerstok. Daarbij werd er door de oppositiepartijen voornamelijk ingegaan op de voorgenomen uitbreiding van Kippenfarm vrij- en blij (die overigens niet in dit bestemmingsplan geregeld werd). Fractie Franssen neemt daarbij wel de zorgen die de indieners van de zienswijzen hebben ter harte. De Raad van Gulpen-Wittem heeft juridisch gezien echter géén enkele mogelijkheid om de voorgenomen uitbreiding aan te passen, dan wel tegen te houden. Er geldt een gelijke behandeling voor elke ondernemer en de uitbreiding past binnen eerder door de Raad en landelijk vastgestelde regelgeving. Verder volgt uit de onderzoeken van onder andere de GGD dat de stankhinder en milieuaspecten zullen verbeteren.

Volgens onze fractie, zo verwoorde Raadslid Dautzenberg het naar de oppositiepartijen toe; gaat het hier niet zozeer om de voorgenomen planologische uitbreiding, maar om het naleven van opgelegde regelgeving en de handhaving daarvan door het College. Wij vragen het College dan ook om met de inwoners van Reijmerstok in gesprek te blijven en de situatie zoals deze feitelijk is ook uit te leggen, met respect en een serieuze maatschappelijke betrokkenheid. Verder vragen wij het College om te zorgen dat de opgelegde voorschriften (c.a 200) worden nageleefd en dat er ook handhavend wordt opgetreden als dit noodzakelijk is.

Onze fractie heeft dan ook niet ingestemd met moties die door de oppositiepartijen werden ingediend, omdat deze juridisch niet haalbaar zijn en willekeur oproepen naar een ondernemer toe. De Raad moet daarnaast de rollen goed gescheiden houden en kan met het bestemmingsplan ook geen invloed uitoefenen op de voorgenomen ontwikkelingen. Het waren voor onze fracties dan ook moties die niet door het College kunnen worden uitgevoerd.

Enkele belangrijke punten

  • De 10% uitbreidingsregeling heeft de Raad in elk bestemmingsplan mogelijk gemaakt en kan daardoor niet voor een ondernemer doorkruist worden;
  • In de milieuvergunning die onlangs is afgeven zijn maar liefst 200 waarborgen opgenomen;
  • Het College heeft toegezegd uitgebreid te communiceren en te blijven communiceren met de inwoners van Reijmerstok;