De oppositiepartijen dienden tijdens de Raadsvergadering van 31 mei een motie in om de leegstand aan te pakken. Daarbij was hun kennelijk ontschoten dat onze fractie hier al ruim aandacht voor gevraagd had en twee vergaderingen terug hiervoor zelfs een (breed) amendement voor is aangenomen. Om uiteindelijk toch de inhoud van de motie (die wel bruikbaar kan zijn voor het eerder gevraagde integrale plan) mee te nemen, is er een gewijzigde motie aangenomen die aansluit op het amendement. Onze fractie heeft tijdens de Raadsvergadering in maart 2012, bij de intergemeentelijke structuurvisie reeds aandacht gevraagd voor leegstand- en verloedering, ik citeer mijzelf in die Raadsvergadering:

Ook vragen wij extra aandacht voor het aanpakken en met name het voorkomen van leegstand en verloedering de komende jaren. Niet alleen in het buitengebied maar ook binnen onze kernen als gevolg van de demografische transitie krijgen wij te maken met meer leegstand en ligt verloedering op de loer. In samenhang met de strategische visie moeten wij verloedering tegengaan door het behoud van het bestaande en het verkrijgen van nieuwe functies. Als gemeente moeten wij daar op voorbereid zijn en een plan hebben om leegstand- en verloedering te voorkomen en indien nodig aan te pakken. Wij vragen het College dan ook om dit verder op te pakken en daarnaast de handhavingmogelijkheden hiervoor te onderzoeken.’

De aandacht van sommige raadsleden.. lijkt hier dan ook soms ‘leeg te lopen’

Zoals u hoort, bestaat de aanpak van leegstand uit meer dan alleen etalagevulling. Daarnaast voorzitter is de leegstandproblematiek breder dan het centrum van Gulpen en ook buiten Gulpen mensen een doorn in het oog. Om de leegstand aan te pakken en te voorkomen, moet je zoals wij ook al hebben aangegeven een plan hebben. Wij gaan er dan ook vanuit dat door de toezegging van het College tijdens de raadsvergadering in maart 2012, dat dit plan er komt. Dat daarbij wordt ingegaan op de ontwikkelkansen, nieuwe wetgeving in o.a. het bouwbesluit, tijdelijke verhuur etcetra.

Ik kan er nog een uur over praten, na een half jaar onderzoek te hebben gedaan naar leegstand, als “stagiaire kraken- en leegstand” (een vrij unieke functie kan ik u vertellen) in een iets grotere gemeente, met als resultaat een plan dat momenteel geïmplementeerd wordt.. maar dat zal ik u hier besparen. De indieners van deze motie kan ik wel verzekeren dat met hun voorgestelde aanpak we niet ver zullen komen en dit als laatste redmiddel moet worden gezien. Wij kunnen dan ook niet instemmen met deze motie. Economische invulling dient ten allen tijden het uitgangspunt te blijven en daarvoor is een heel arsenaal aan instrumenten noodzakelijk.

Namens Fractie Franssen (Robbert Dautzenberg)