Fractie Franssen en CDA hebben vandaag opnieuw schriftelijk vragen aan het College gesteld over de woonwagenvoorziening in Mechelen. In februari jongstleden hebben wij in onze brief (22 november 2011) vragen gesteld omtrent de woonwagenvoorziening in Mechelen. Mede naar aanleiding van de beantwoording op onze vragen, zijn bij ons vervolg vragen gerezen. Fractie Franssen en CDA willen graag de vrijgekomen plaatsen niet opnieuw invullen en hier parkeergelegenheid voor de bewoners van A ge veld, Hilleshagen en bezoekers aan de gymzaal te Mechelen realiseren. Daarnaast vragen zij het College of het mogelijk is om op termijn de woonwagenvoorziening helemaal af te bouwen.

  1. In uw beantwoording (vraag 2 en 7) geeft u aan dat er vraag is naar standplaatsen.
    Wij zouden graag willen weten hoe groot deze vraag naar standplaatsen is, hoeveel aanvragen en of er een wachtlijst gehanteerd wordt? (dit graag gesplitst naar de diverse voorzieningen in onze gemeente) Aanvullend daarop zouden wij graag willen weten of nadat de voorziening in Wijlre gesaneerd is, er sprake is van een concentratie van standplaatsen naar een bepaald gebied, mede omdat u geen invulling geeft aan de vrijgekomen plaatsen?
  2. U heeft aangegeven (vraag 3 en 4) dat u de bewoners diverse malen heeft aangesproken op het netjes houden van de omgeving. Wij hebben echter geconstateerd dat er op de vrije standplaatsen zich nog steeds rommel bevindt. Is het mogelijk om deze vrije plekken door middel van een sterfhuisconstructie toe te passen op de woonwagenvoorziening schoon te maken en de voorzieningen alsmede de rommel, berging en meters weg te nemen?
  3. Verder geeft u in de beantwoording aan (vraag 2, 6 en 8) dat er enerzijds geen reden is om de bestemming van de vrije plaatsen aan te passen, maar er anderzijds met name tijdens de haal- en brengmomenten, maar ook ’s avonds sprake is van parkeerproblematiek in de omgeving. Ziet u hierin reden / mogelijkheid om dit op te lossen door wel een nieuwe invulling aan de vrijgekomen plaatsen te geven? (Dit mede gelet op de realisatie van de uitvoeringszaal bij basisschool A gene Wienberg)

  4. Klopt het dat gelet op de integratie van de voormalige woonwagenwet met andere regelgeving de woonwagenvoorzieningen geen doelgroep meer zijn voor de gemeente (sinds 1999) en daarmee de woningcorporaties nu verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van deze doelgroep?
  5. Aanvullend op de vorige vraag, dat er ook provinciaal geen woonwagenplan meer is vastgesteld en de gemeente Gulpen-Wittem niet meer verplicht is een bepaald aantal standplaatsen aan te houden dan wel aan te leggen?
De raadsleden
Robbert Dautzenberg en Philip Laheij
03052012_Woonwagenvoorziening