De Raad heeft tijdens de Raadsvergadering van 26 april unaniem besloten om een brengvoorziening m.b.t. plastic afval te realiseren in onze gemeente. Daarbij hebben de diverse fracties suggesties gedaan over een permanente brengvoorziening, dan wel het systeem van de Chemokar, waarbij rekening zou worden gehouden met meerdere inleverpunten per kern en tijden waarop ook een groot deel van onze inwoners hiervoor in de gelegenheid is.

Fractie Franssen en CDA hebben tijdens de Raadsvergadering van 26 april verder aangegeven dat service voor de burger, lage kosten en een hoog milieurendement uitgangspunt moeten zijn.

Uit de nadere uitwerking alsmede het ambtelijke voorstel blijkt dat hieraan onvoldoende gehoor kan worden gegeven, zoals de Raad gezamenlijk voor ogen had. Daarnaast hebben een aantal fracties waaronder GroenLinks en Groen! vragen gesteld over het Collegebesluit van 15 mei, waarin deze uitwerking is vastgelegd.

De Raadsinformatiebrief van 29 mei 2012, de brieven van college fracties en het uitgewerkte voorstel zijn voor de fracties Franssen en CDA aanleiding om deze motie in te dienen. De beide fracties willen hiermee proberen om gezamenlijk met de hele Raad te komen tot een goede oplossing voor het inzamelen van plastic afval. Fractie Franssen en CDA vragen de andere fracties dan ook om gezamenlijk dit voorstel te ondersteunen.

Fractie Franssen en CDA stellen dan ook voor om alsnog over te stappen op het huis- aan huis ophalen van plastic afval, daarbij invulling te geven aan social return, maar om het verenigingsleven een stimulans te geven ook verenigingen de mogelijkheid te bieden om plastic afval in te zamelen (zoals dit reeds al met het oud papier gebeurd). Daarnaast willen wij dat het College een actieve rol blijft spelen in het realiseren van nascheiding en zodra dit mogelijk wordt dit aan de Raad voor te leggen.