Gulpen-Wittem, 25 april 2012 – Het college van Burgemeester en Wethouders reikt op vrijdag 27 april zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem.

 

De heer Huub Colen uit Mechelen (55) – Lid in de Orde van Oranje Nassau,
Mevrouw Alice Frijns-Stassen uit Eys (66) – Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
De heer Nico Gadiot uit Mechelen (62) – Lid in de Orde van Oranje Nassau, 

De heer Ron Jetten uit Gulpen (48) – Lid in de Orde van Oranje Nassau, 
De heer Jo Sleijpen uit Wijlre (67) – Lid in de Orde van Oranje Nassau, 
De heer Ruud Verhoeven uit Gulpen (67) – Lid in de Orde van Oranje Nassau,

Wethouder Piet Franssen, Raadsleden: Roel Ronken, Robbert Dautzenberg, Sjef Ortmans, Jo Nix en de Fractieleden feliciteren alle gedecoreerden van harte voor hun verdiensten!

 De heer Huub Colen uit Mechelen (55) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Colen was van 1971 tot 1986 lid van Jongerenkoor Mechelen (nu Vocal Group Magan). In die periode vervulde hij meerdere bestuursfuncties. In 1982 werd hij lid van Schutterij St. Sebastianus Mechelen en in 1993 trad hij toe tot het bestuur. Van 1994 tot zijn aftreden als bestuurslid in 2007 was hij penningmeester. Nu is hij beheerder van de oudheden (o.a. de koningsplaten en oude vaandels) van de schutterij en verder is hij ook nog koningsbegeleider. Vanaf 2010 is hij tevens lid van Schutterij St. Hubertus Gilde Gulpen. Voor deze vereniging draagt hij mede zorg voor de restauratie van het Koningszilver en de archivering daarvan. Verder is hij vanaf 2010 lid van het Kerkbestuur van de R.K. H. Johannes de Doper Mechelen met als voornaamste taak het beheren van het kerkhof.

 

De heer Colen was tevens gedurende zeven jaren voorzitter van de Oudervereniging van Scholengemeenschap Sophianum Gulpen.

Mevrouw Alice Frijns-Stassen uit Eys (66) – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Frijns-Stassen was van 1998 tot eind 2010 werkzaam als stafmedewerker bij de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond. In deze hoedanigheid was zij geestelijk adviseur van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, ZijAktief Limburg / Katholiek Vrouwennetwerk en adviseur identiteit van het Katholiek Vrouwengilde Limburg. Verder was zij actief voor:

 • Van 1981 – 1991 had zij de leiding van de parochiale werkgroep St. Agathaparochie in Eys.
 • Van 1987 – 1995 was zij secretaris van harmonie St. Agatha Eys.
 • Van 1993 – 1997 was zij bestuurslid van de R.K. Onderwijsstichting Stichting VOZOL (nu LVO).
 • Van 1993 – 2006 was zij regiobestuurslid / voorzitter van Regio 8 van de LBM (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen).
 • Van 1995 – 2010 was zij lid van de Bestuurscommissie Klooster (Gerardusstichting) Wittem.
 • Van 1997 – 2005 was ze bestuurslid van de LBM (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen).
 • Van 1998 – 2006 was zij lid van de Klankbordgroep voor het onderwijs van het Bisdom Roermond.
 • Van 1998 – 2004 was zij externe vertrouwenspersoon KSV (Katholieke Schoolvereniging Heerlen).
 • Van 2000 – 2011 was zij bestuurslid ABL (Advies- en Begeleidingsdienst voor levensbeschouwing en katholieke identiteit voor het primair onderwijs in het bisdom Roermond).
 • Van 2001 – 2005 fungeerde zij als assessor/lid van provinciaal kapittel van de Redemptoristen Nederland.
 • Vanaf 2001 tot op heden is zij lid van de begeleidingscommissie van de St. Mgr. Schrijnenhuis. De stichting is in 1931 opgericht om de geloofsvorming van vrouwen en meisjes in Limburg te bevorderen.
 • Van 2002 – 2005 was zij lid van de Bestuurscommissie van het bureau Onderzoek en Ontwikkeling PBOO van de Provincie Limburg. De commissie verricht beleidsgericht onderzoek en advieswerk op sociaalwetenschappelijke basis.
 • Van 2002 – 2005 was zij voorzitter van de samenwerkingscommissie van het parochiecluster Gulpen-Wittem.
 • Sinds 2003 is zij gespreksleider van de adviesraad van het provinciaal bestuur van de Kleine Zusters van de H. Joseph te Heerlen.
 • Vanaf 2005 – heden is zij adviserend lid COB (commissie overleg Bisschoppen).  De COB signaleert ontwikkelingen in kerk en maatschappij die van betekenis kunnen zijn voor de positie van vrouwen.
 • Sinds 2005 – heden is zij op oproepbasis lid van de sector adviesraad van het VMBO van Citaverde (voorheen AOC).
 • Van 2006 – 2008 maakte zij als lid deel uit van OSK (Ontwikkelingsmaatschappij Sociaal Kapitaal, Provincie Limburg). Doel: waardevolle leefbaarheidinitiatieven in kernen en buurten samenbrengen met kennis en kapitaal.
 • Sinds 2007 – heden is zij bestuurslid WMC (Wereld Muziek Concours) Kerkrade.
 • Vanaf 2008 – heden is zij lid van CBMC Afdeling Limburg, een missionaire beweging van en voor ondernemers en zakenmensen in Nederland.
 • Vanaf 2008 is zij bestuurslid Sobriëtas, een fondsbeherende stichting, die kleinschalige projecten subsidieert
 • Vanaf 2008 is zij bestuurslid van de Edmond Beel Stichting. De stichting heeft tot doel het erfgoed te beschermen van de opgeheven UTP, de Universiteit voor Theologie en Pastoraat.
 • Sinds 2010 – heden is zij voorzitter pastorale commissie met betrekking tot seksueel misbruik in de kerk in het bisdom Roermond.
 • En tot slot vanaf 2010 Bestuurslid van de Stichting Gulpener Duim.


De heer Nico Gadiot uit Mechelen (62) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De verdiensten van de heer Gadiot liggen in de gemeente Vaals. In 1968 werd hij lid van het Kengercomité van carnavalsvereniging de Grensülle van Vaals. In 1972 aanvaardde hij het penningmeesterschap. Na bijna 40 jaar deze taak te hebben vervuld heeft hij in mei 2011 deze functie neergelegd. Het Kengercomité legt zich er specifiek op toe carnavalsactiviteiten voor de kinderen te organiseren. Verder is de heer Gadiot sinds 1980 lid van schutterij St. Paulus Vaals waarvan hij vanaf 2004 penningmeester is. In 1984 was hij medeoprichter van de drumband van schutterij St. Paulus. Vanaf de oprichting tot 1999 was hij tamboer-majoor.

Tevens was hij in 1965 medeoprichter van de drumband van de Vaalser Turnclub. Ook deze vereniging leidde hij als tamboer-majoor.

De heer Ron Jetten uit Gulpen (48) – Lid in de Orde van Oranje Nassau
In 1972 werd de heer Jetten lid van de Gulpener Turnclub. In 1980 trad hij toe tot het bestuur en was respectievelijk 2e secretaris en vice-voorzitter. In 1997 legde hij zijn bestuursfunctie neer. Regelmatig werden wedstrijden georganiseerd.

Vanaf 1979 is hij lid van Wandel Sport Vereniging de Veldlopers uit Gulpen. Van 1980 tot 1987 vervulde hij een bestuursfunctie en sinds mei 2011 maakt hij wederom deel uit van het bestuur van de Veldlopers. Gedurende 25 jaar was hij actief als baanleider bij de trainingstochten en tijdens “de Nacht van Gulpen”.

In 1987 werd hij benoemd tot secretaris van jeugdcarnavalsvereniging de Gaarekiekerkes uit Gulpen en in 1991 nam hij het voorzitterschap op zich. Bij beëindiging van het voorzitterschap werd hij benoemd tot erevoorzitter van JCV de Gaarekiekerkes.

Van 1988 – 2004 was hij bestuurslid/voorzitter Personeelvereniging van de Brand Bierbrouwerij. En van 1999 tot en met 2008 maakte hij deel uit van het Uitstralingscomité van de gemeente Gulpen-Wittem. In 2008 werd hij lid van de heemkundevereniging Galopia Gulpen en actief binnen de “webgroep” die de website beheert. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan het opzetten van historische wandelingen. Sinds 2008 maakt hij deel uit van de Oud Prinsenvereniging van Gulpen.

De heer Jo Sleijpen uit Wijlre (67) – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Van 1960 tot 1985 maakte de heer Sleijpen deel uit van de studieclub Wijlre die later opgegaan is in de heemkundevereniging Wijlre. Hij was in die periode organisator van natuurwandelingen en leidde belanghebbenden rond in de natuur rondom Wijlre.

In 1989 werd hij bestuurslid van wandelvereniging Wijlre en in 1996 werd hij tevens benoemd tot secretaris. Deze functie vervult hij tot op de dag van vandaag nog steeds. Zijn belangrijkste taken binnen het bestuur zijn PR activiteiten en is hij coördinator van de wandeltochten die de vereniging organiseert.

Verder was de heer Sleijpen van 2002 tot 2009 voorzitter/secretaris van  de spaarclub café Oud Wielder. Ook was hij meerdere jaren tambour-maître en instructeur van de drumband van schutterij St. Maternus Wijlre en is hij actief geweest voor de IVN Natuurwacht.

De heer Ruud Verhoeven uit Gulpen (67) – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Verhoeven treedt regelmatig op als troubadour. Zijn programma bestaat uit eigen geschreven liederen en /of sketches of voordrachten uit zijn bundels  “Effe Kratzen” en “”Mmmpf” die hij onder het pseudoniem Françoise schreef. Onder zijn pseudoniem en later onder zijn eigen naam schreef hij vele jaren columns over alle mogelijk onderwerpen in regioweekbladen.

In 1993 was hij initiatiefnemer en formateur van cabaretgroep Rieleks.

En van 1986 tot de dag van vandaag is hij lid van zangvereniging St. Caecilia Gulpen. Hij schreef en regisseerde als hobbyist meerdere revue-uitvoeringen. In 2005-2006 ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van Zangvereniging St. Caecilia de revue “Die Heere van Burghgraaf”, in 2007-2008 “Gulpen International” , in 2010 “Toon van Limburg” en 2010-2011 ”Witte Dreume Zwarte Pratsch”.

Aan deze uitvoeringen namen naast hemzelf deel: zangvereniging St. Caecilia, harmonie St. Petrus en jongerenkoor Galou.

De heer Verhoeven heeft altijd grote belangstelling voor de jeugd getoond: Van 1971 tot 1980 was hij regionaal coördinator voor de Pax Christi Kinderhulp. Van 1982 tot 1984 was hij bestuurslid en voorzitter van de Stichting Regionaal Centrum voor Jeugd en Jongerenwerk Z.Z.L. Van 1973 tot 2006 was hij actief op de schoolverlaterdagen van de Basisschool Gulpen. Verder was hij vele jaren actief betrokken bij het Kindervakantiewerk Gulpen.

Vanaf 1975 is hij lid van de PvdA afdeling Gulpen waarvan van 1982 tot 1986 voorzitter van de PvdA afdeling Gulpen. Namens de PvdA neemt hij vanaf 1986 zitting in de gemeenteraad. Van april 2006 tot november 2009 vervulde hij de functie van wethouder.

Gedurende de 25 jaren dat hij raadslid is, heeft hij in tal van commissies gezeten. Daarnaast vertegenwoordigde hij de gemeente uit hoofde van zijn raadslidmaatschap of als wethouder in verschillende gemeenschappelijke regelingen en overlegorganen zoals het Werkvoorzieningschap, het Samenwerkingsverband Heuvelland, GGD OZL, Bestuursacademie.

Van 1991 tot 2000 was hij Commissaris NV Vrije Tijdscentrum Gulpen (NV V.T.C.).
Vanaf 1995 is hij bestuurslid van de Stichting Gulpener Duim.