Tijdens de Raadsvergadering van 26 april 2012 heeft de gehele Raad ingestemd met een voorstel om het plastic afval voortaan door middel van bronscheiding te sorteren. Dit betekent concreet dat er voor 1 juni in alle tien de dorpskernen een ‘brengvoorziening’ wordt gerealiseerd, waarbij met behulp van Licom medewerkers het afval kan worden gesorteerd. Verder heeft de Raad besloten om in september te debatteren over de inzet van WSW-werkers/Licom medewerkers bij de scheiding van andere afvalstromen zoals bijvoorbeeld luiers- en incontinentiemateriaal. Fractie Franssen heeft daarnaast gevraagd om zo snel als nascheiding mogelijk wordt dit te combineren met bronscheiding. Op deze manier kunnen wij een optimaal rendement tegen lage kosten halen en staat de kwaliteit van de dienstverlening voor burgers voorop. Tot slot is er een motie aangenomen om in Den Haag aan te dringen op uitbreiding van de statiegeldregeling in plaats van het afschaffen daarvan in 2014. Onderstaand kunt u het volledige pleidooi van Raadslid Robbert Dautzenberg lezen, alsmede de aangenomen moties- en amendementen.

Afval, je kunt er zo veel mee, daar zijn we inmiddels wel achter. Onze Raad heeft er menige brief en debat over gevoerd, met vandaag voor ons deel I van het
afvalrapport. Onze fractie heeft de afgelopen jaren telkens aangegeven het schoon houden van de omgeving, de kwaliteit van de dienstverlening en lage kosten voor de burgers voorop te stellen.! ! Het rapport nemen wij vanavond ter kennisname aan, en we hadden er eerlijk gezegd wel wat meer van verwacht. Daarnaast danken wij onze Collega’s van Groen! en de wethouder voor hun inspanningen om ons wijzer te maken in de afvalmaterie. Samen met de andere fracties zullen wij het rapport wel amenderen om u aan de slag te laten gaan.!

De afgelopen jaren heeft Gulpen-Wittem altijd met volle overtuiging ingezet op het realiseren van nascheiding. In dat proces is ook goede vooruitgang geboekt. Echter moeten wij constateren dat er op dit moment voor onze gemeente geen mogelijkheid is om nascheiding snel in te voeren. Dit enerzijds omdat de kosten (nog) niet vergoed worden en anderzijds omdat de installatie nog niet gecertificeerd is. Onze fractie ziet in de toekomst nog altijd goede mogelijkheden in nascheiding. Dit zeer zeker met de nieuwe overeenkomsten die voor 2013 moeten worden afgesloten.! ! Toch voorzitter, moeten we ook reëel zijn. Zoals de afgelopen maanden is gebleken voldoen we niet aan de wettelijke verplichtingen en lopen daardoor geld mis. Voor onze fractie is echter belangrijker de bewustwording bij de eigen inwoners versus de kwaliteit die we als gemeente leveren. Door onze inwoners de keuze te geven en ze bewust te maken van de hoeveelheid en het soort afval dat ze gebruiken, kunnen we de milieudruk verminderen. Bij het scheiden van glas, kleding en karton zien we dat dit al resultaat heeft opgeleverd. Verder blijkt uit wetenschappelijkonderzoek dat een combinatie van bron-en nascheiding het beste rendement voor ons kwetsbare milieu
oplevert en burgers zelfs een hobby van afvalscheiding maken. (waar we in deze zaal al enkele fanatiekelingen hebben zitten)!

Onze fractie stelt dan ook voor om gezien de gegeven overwegingen te kiezen om nu alsnog te starten met bronscheiding door middel van een brengvoorziening in alle kernen. Daarbij willen wij op het moment dat het mogelijk wordt afwegen om dit te combineren met nascheiding. Op deze manier voldoen wij aan de verplichtingen, kunnen burgers een keuze maken en hebben we ook het beste voor met het milieu! Het inzamelen van plastic afval is doordat wij een niet-diftar gemeente zijn, minder rendabel dan in andere gemeenten, maar zorgt gelijktijdig ook voor meer kwaliteit en minder afvaldump omdat we de burger niet per keer laten betalen. Door gebruik te maken van een brengvoorziening in samenwerking met Licom kunnen wij die kosten drukken en willen wij ook social return waarover wij samen met de andere fracties een motie indienen stimuleren bij de andere afvalstromen.!

Voorzitter daarom hebben wij samen met een aantal fracties het initiatief genomen om het College bij de verdere uitwerking te verzoeken het mes aan twee kanten te laten snijden. Door gebruik te maken van de WSW krachten van Licom kunnen we zowel een impuls geven aan het maatschappelijk belang als ook het milieubelang. Wij verzoeken het College om dit dan ook verder uit te werken en waar mogelijk de kosten te reduceren. Verder verzoeken wij u de opdracht in de motie om social return en de inzet van WSW krachten bij de andere afvalstromen voor september mee te nemen in deel II van het afvalrapport. Samen met het CDA hebben wij ook een motie opgesteld, gesteund door Balans en PvdA om de demissionaire regering en de Tweede Kamer op te roepen de regeling
voor statiegeld uit te breiden in plaats van af te schaffen. Zodoende kunnen wij slim omgaan met ons verpakkingsmateriaal, zwerfvuil tegen te gaan en om de burger
bewust te maken om zuinig om te gaan met verpakkingsmateriaal. Tot slot voorzitter denk ik dat wij in Gulpen-Wittem met de nationale slogan goed vooruit kunnen: een beter milieu begint bij jezelf!!