Tijdens de Raadsvergadering van 29 maart 2012 heeft de Raad unaniem de intergemeentelijke structuurvisie vastgesteld. Een visie op de ruimtelijke ordening de komende vijftien jaar in Gulpen- Wittem. Fractie Franssen heeft daar in het bijzonder nog extra aandacht gevestigd op én in het stuk gekregen voor wat betreft Openbaar Vervoer en de aanpak van leegstand- en verloedering. Fractie Franssen hield daarvoor bij monde van Robbert Dautzenberg dan ook een vurig pleidooi en diende samen met het CDA een amendement in dat na een tekstuele aanpassing unaniem gedragen werd.

Behalve de ruimtelijke ontwikkelingen moeten we met name in onze omgeving ook vervoer en mobiliteit niet vergeten. Vandaar dat wij in de structuurvisie nogmaals hebben laten benadrukken hoe belangrijk het is om een visie te hebben op uitbreiding en optimalisatie van het openbaar vervoer.  Het College schreef terecht dat Maastricht en Aken binnen een halfuur te bereiken zijn, maar het is toch jammer als je dan op de bushalte moet blijven staan. De verkeersdruk in het Heuvelland blijft een permanent punt van aandacht, daarbij willen wij dan ook in de visie opnemen dat in onze gemeente het initiatief genomen is om te komen tot gratis c.q. aantrekkelijk openbaar vervoer en dat wij zoveel mogelijk mensen uit de auto en in de bus proberen te krijgen, voor zover we de fiets niet gebruiken.

Verder voor wat betreft wild parkeren verwachten wij dat dit College met voorstellen komt om aan de rand van kernen parkeerplaatsen in te richten, maar er ook voor te zorgen dat er daar geparkeerd wordt.

Ook vragen wij extra aandacht voor het aanpakken en met name het voorkomen van leegstand en verloedering de komende jaren. Niet alleen in het buitengebied maar ook binnen onze kernen als gevolg van de demografische transitie krijgen wij te maken met meer leegstand en ligt verloedering op de loer. In samenhang met de strategische visie moeten wij verloedering tegengaan door het behoud van het bestaande en het verkrijgen van nieuwe functies. Als gemeente moeten wij daar op voorbereid zijn en een plan hebben om leegstand- en verloedering te voorkomen en indien nodig aan te pakken. Wij vragen het College dan ook om dit verder op te pakken en daarnaast de handhavingmogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

Tot slot Gulpen-Wittem is en blijft mooi met haar 500 trotse monumenten. Daarbij moeten wij waken voor de herkenbaarheid van ons gebied, de kleinschaligheid, het waardevol landschap en de relatie tussen onze inwoners en de natuur is van essentieel belang voor de ontwikkelingen in de komende vijftien jaar. Daarbij zullen er koppelingen gemaakt moeten worden tussen verantwoorde, duurzame economische groei en landschapsbeheer.