Gulpen-Wittem, 17 januari 2012 – In 2011 is de Wet Kinderopvang en de bijbehorende Beleidsregels ‘Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ gewijzigd. Belangrijkste verandering is dat peuterspeelzalen voortaan gelijk behandeld worden als andere opvanglocaties. Voor 1 januari 2013 moeten de peuterspeelzalen daarom voldoen aan zogenaamde kwaliteitseisen. De peuterspeelzalen in Gulpen-Wittem zijn eind 2011 door de GGD geïnspecteerd. Hieruit is gebleken dat de peuterspeelzalen in Gulpen-Wittem al bij de eerste inspectie voldoen aan deze kwaliteitseisen!

Achtergrond

Het doel van de Wet kinderopvang en de bijbehorende Beleidsregels ‘Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ is de kwaliteit van kinderopvang te waarborgen. Kortom: te zorgen voor een verantwoorde opvang voor kinderen. Dit is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Daarom dat de Rijksoverheid kwaliteitseisen formuleert. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht & handhaving van deze kwaliteitseisen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Gemeenten rapporteren over toezicht & handhaving aan de Inspectie van het Onderwijs, die hierover vervolgens rapporteert aan het ministerie.

Verandering

In 2011 is de Wet Kinderopvang en de bijbehorende Beleidsregels ‘Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ gewijzigd. Belangrijkste verandering is dat peuterspeelzalen voortaan gelijk behandeld worden als andere opvanglocaties en dus ook moeten gaan voldoen aan de kwaliteitseisen. In het verleden werd er vooral gekeken naar de veiligheid en de hygiëne. Sinds de wetswijziging komen er voor de peuterspeelzalen meer facetten aan bod. Aan de hand van uitgevoerde risico-inventarisaties is er gekeken naar veiligheid en gezondheid. Voorbeelden waar naar gekeken is:

–       Voldoet de groepsgrootte en de inzet van beroepskrachten en vrijwilligers op de groep aan de eisen die de wet stelt.

–       Zijn alle medewerkers in het bezit van een verklaring omtrent gedrag?

–       Hebben ze een passende beroepskwalificatie?

–       Wordt de Nederlandse taal gebruikt?

–       Is er een vrijwilligersbeleid?

–       Is er een pedagogisch beleidsplan?

–       Hoe verloopt de communicatie naar de ouders?

–       Is er een klachtenregeling en een protocol kindermishandeling?

–       Etc.

In de gemeente Gulpen-Wittem zijn tussen 1 september en 1 november 2011 de 7 peuterspeelzalen door de GGD geïnspecteerd. De GGD heeft vastgesteld dat alle peuterspeelzalen in de gemeente Gulpen-Wittem voldoen aan de voorwaarden en kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Er is door de medewerkers van Spelentère (is de Stichting Peuterspeelzalenwerk in Gulpen-Wittem) hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die vanuit de wet werden gesteld. Dit verdient dan ook een compliment aan alle medewerkers. De inspectierapporten liggen op de peuterspeelzaal ter inzage. Ook zijn deze te bekijken op de website van GGD Zuid-Limburg.