De gemeentebegroting 2012 wordt op 3 en 9 november door de gemeenteraad behandeld. Fractie Franssen heeft na bijna twee jaar besturen een groot gedeelte van het verkiezingsprogramma bereikt. Voor 2012 gaan wij verder met het uitvoeren van onze speerpunten, bijzondere aandacht schenken wij aan:

 

 • Verdere kostenbesparingen en efficiënt werken door onze gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad
 • Verdere uitvoering geven aan de ontwikkelingen van het Groene Hart in Mechelen (speeltuin- en binnengebied)
 • Nog meer veilig fietsen in Gulpen-Wittem (fietssuggestiestroken & vrijliggende fietspaden)
 • Communicatie en dialoog met burgers en bedrijven bij reconstructie van wegen en andere gemeentelijke projecten
 • Kwaliteitsverbetering van de groenvoorziening
 • Meer aandacht voor onze monumenten en de aanstraling hiervan (in de avonduren)
 • Geen bezuinigingen op de spil van onze samenleving, de verenigingen
 • Accommodatie oplossing voor Nijswiller, Eys en Gulpen
 • Onderzoek naar de mogelijkheden voor het herbestemmen van de Sophianumlocatie Nijswiller naar een bedrijvencentrum
 • Behoud van het handbalveld in Gulpen en mogelijk gratis parkeren op het Willem Alexanderplein
 • Een geschiktere woningvoorraad voor starters en ouderen in alle kernen
 • Meer aandacht voor burgerparticipatie
 • Een AED (Defibrilator) in elke kern
 • Renovatie van de sportvelden in Mechelen
verder werken wij samen met onze coalitiepartner CDA  onder andere aan de volgende punten:
 • Kostendekkendheid betaald parkeren
 • Reconstructie Busstation Gulpen
 • Haalbaarheidsonderzoek gratis c.q. aantrekkelijk openbaar vervoer
 • Aanbesteden bij lokale en regionale ondernemers en tijdig betalen van facturen
 • Actie tegen drank- en drugsoverlast
De volledige algemene beschouwingen kunt u hieronder downloaden als bijlage.