Reeds vele jaren pleit het CDA voor invoering arrangementen voor gratis openbaar vervoer voor het toerisme in Zuid Limburg. Fractie Franssen vindt het voornamelijk belangrijk dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor het organiseren van aantrekkelijk c.q. gratis openbaar vervoer voor alle inwoners c.q. doelgroepen.

De redenen daarvoor zijn divers. Met de invoering van gratis openbaar vervoer geven wij invulling aan de wens vanuit de toeristische sector om daadwerkelijk te investeren in toerisme. Wij dragen daarmee uitdrukkelijk bij aan de aantrekkelijkheid van ons gebied voor toeristen, de vermindering van de verkeersdruk in het Heuvelland en zetten een belangrijke stap in ons streven naar duurzaamheid en optimale bereikbaarheid.

Daarnaast kan het openbaar vervoer ook worden ingezet en zal het steeds noodzakelijker worden in samenhang met de vergrijzing. Steeds meer mensen zullen in de naaste toekomst niet meer auto (kunnen) rijden. Hun sociale vereenzaming kan worden tegengegaan door royalere kansen te bieden voor openbaar vervoer. Het kan daarmee onderdeel worden van sociaal beleid. Het leidt tot een herverdeling een biedt extra kansen aan mensen die nu eenzaam en arm zijn, in het bijzonder moet daarbij ook gedacht worden aan ouderen, gehandicapten en kinderen. Het creëert ook een toename van de mobiliteit voor mensen met een laag inkomen.

Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer door de tarieven aan te passen leidt ook tot minder milieuvervuiling en een verbetering van de luchtkwaliteit. In de daluren kan er een betere bezettingsgraad gerealiseerd worden in de gehele dienstregeling. Daarnaast zullen ook de parkeervoorzieningen minder belast worden en kan de aanleg van nieuwe parkeervoorzieningen beperkt worden.

Hoewel Veolia in Limburg op dit moment ook diverse ‘actietarieven’ aanbiedt liggen de prijzen hier beduidend hoger dan in de rest van het land en blijft het gewenste effect achter. Tot slot kan daarmee de gemeente Gulpen-Wittem zich klantvriendelijk manifesteren in het verbeteren van de bereikbaar en mobiliteit

Succesvolle voorbeelden:
Succesvolle voorbeelden van deze vorm van openbaar vervoer zijn te vinden in vele andere Europese regio’s zoals in Duitsland, Oostenrijk waar met de arrangementen methode voor toeristen wordt gewerkt. In  België, in de gemeente Hasselt heeft gratis stadsvervoer voor iedereen en streekvervoer is gratis voor inwoners. Reizigersbedrijf de Lijn in België heeft inmiddels een vaste formule ontwikkeld zodat gemeenten op een gemakkelijke wijze gratis of goedkoop openbaarvervoer kunnen inkopen. (derdebetalersysteem)

Ook in Nederland zijn er diverse voorbeelden te vinden van aantrekkelijk openbaar vervoer. Zo kunnen de jongeren (-12) en 65-plussers van de gemeente Eindhoven op vertoon van hun ‘stadspas’ gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer. De kosten daar bedragen €500.000 per jaar (bron: www.gratismetdebus.eindhoven.nl). In Nijmegen is het openbaar vervoer voor 65-plussers structureel gratis sinds 2009.

In Ameland werkt men sinds 2006 met gratis openbaar vervoer voor 65plussers en toeristen. De gemeente betaalt daar de kosten voor de 65-plussers en de toeristische ondernemers dragen bij aan het gratis openbaarvervoer van toeristen.

Daarnaast zijn er in Nederland diverse projecten waarbij het openbaarvervoer in het weekend of buiten de spitsuren gratis is. Andere voorbeelden zijn het goedkoop openbaar vervoer, zoals het €1-tarief. Daarnaast zijn er projecten waar het openbaarvervoer voor verschillende doelgroepen goedkoop of gratis is (55+,65+, gehandicapten)

Relatie met het coalitieakkoord:
In het coalitieakkoord van Fractie Franssen en CDA is het voornemen opgenomen om het openbaarvervoer uit te breiden, onder andere met arrangementen voor toeristen. De gemeente dient het initiatief te nemen voor het voeren van overleg met o.a. de Provincie, VVV, (toeristische) bedrijven, Veolia en buurgemeenten over dit plan. Daarnaast vinden wij het belangrijk om ook te kijken naar andere partners die willen bijdragen aan dit initiatief en Europese subsidies in het kader van bereikbaarheid en toerisme. Bij de toeristische ondernemers is veel draagvlak voor dit initiatief. Zij zijn bereid om hierin te participeren.

De Provincie Limburg heeft een belangrijke taak bij de invulling van openbaar vervoer.

Ook in het coalitieakkoord van de Provincie Limburg wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan dit soort nieuwe ontwikkelingen. Zij dienen dus van meet af aan intensief benaderd te worden voor de uitvoering van dit initiatief.

Opdracht:
Gezien deze overwegingen stellen wij voor om het college van Burgemeester & Wethouders opdracht te geven om:

  1. Een haalbaarheidsonderzoek te verrichten met de betrokken partners voor 1 december 2011 voor de invoering van arrangementen met gratis c.q. goedkoop openbaarvervoer voor doelgroepen (toeristen, senioren, jongeren, gehandicapten, minima);
  2. Daartoe de Provincie Limburg van meet af aan te benaderen voor de uitvoering van dit initiatief;
  3. Na morgen een overleg te initiëren met de (toeristische) ondernemers, de VVV, Veolia, de buurgemeenten en eventuele andere participanten  over de ideeën, bijdragen en medewerking bij realisering van dit plan;
  4. De mogelijkheden te onderzoeken om bij wijze van proef in de Paasvakantie 2012 een pilot project met gratis openbaar vervoer uit te voeren in de gemeente Gulpen-Wittem (of meerdere deelnemende gemeenten);
  5. De financiële consequenties van dit plan in beeld te brengen voor zowel de arrangementen als voor een geheel gratis openbaar vervoer;
  6. Te bezien of voor dit project subsidie te verwerven is bij de Provincie, Rijksoverheid, Europese Unie of andere fondsen.
  7. Te streven naar invoering van dit voorstel vóór 1 juli 2012;
  8. De mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van de discobus voor jongeren in de arrangementenmethode.

Dit initiatiefvoorstel wordt ingediend door:

CDA Fractie Franssen

Elian Vanderheijden-Knops                                 Robbert Dautzenberg

Jos Hendriks                                                             Roel Ronken

Giel Jacobs                                                               Jo Nix

Philip Laheij                                                             Jef Ortmans