Voorzitter, vanavond sluiten wij een belangrijk traject af, namelijk Mosaqua, Sporthal en de relatie met de NV Vrijetrijdscentrum. Als eerste willen wij hiervoor de deelnemers van de werkgroep inclusief vertegenwoordiger van de ambtelijke organisatie, de NV VTC, maar in het bijzonder ook Dick Leijen bedanken. Wij denken dat hier een prima plan wordt gepresenteerd en wij zijn bijzonder hoopvol voor de toekomst. Onze fractie is blij dat wij met dit plan het zwembad voor onze gemeente kunnen behouden, waarbij de verzakelijking bijdraagt aan een betere relatie maar ook een professionelere NV VTC. Onze fractie is van mening dat wij ook de controle behouden en dat wij tevens kunnen gaan werken aan de toekomst en daarbij niet uit het oog verliezen welk economische effect en aantrekkingkracht Mosaqua heeft.

Wij snappen het commentaar van de zwemvereniging op het plan, maar zien tevens in dat iedereen zal moeten bijdragen. Wel willen wij de wethouder vragen en meegegeven om te bekijken of het vooralsnog niet verstandig is een overgangsregeling te hanteren. Hierbij denken wij aan situatie waarin over een periode van 2 jaar maximaal 25.000 euro wordt aangewend voor de verenigingen om te wennen en maatregelen te treffen richting de nieuwe situatie en de te betalen vergoedingen. Een vergelijkbare situatie heeft zich in het accommodatiebeleid ook voorgedaan en daar is deze regeling bij ons weten prima ontvangen.

Voorzitter, de wethouder wacht een nieuwe taak, want hij moet samen met de ambtenaren en de NV het plan ter hand nemen en ten uitvoer brengen. Wij wensen hen hierbij veel sterkte en wijsheid toe. Wij hebben als raad hier een uitstekende basis gelegd en zijn van mening dat dit nu zijn uitvoer moet krijgen en door wethouder, maar zeker ook door ambtenaren ter hand moet worden genomen. Wij hopen in ieder geval dat dit signaal duidelijk wordt vanavond en zijn blij met de uniformiteit die deze raad op dit belangrijke punt heeft weten te bereiken.

Namens de Raadsleden van Fractie Franssen

Roel Ronken (Fractievoorzitter)