Wij hebben kennisgenomen van het initiatiefvoorstel van GroenLinks met betrekking tot Natuur- en Milieueducatie. Afgelopen begrotingsvergadering heeft deze raad het voorstel van het College gevolgd om te stoppen met Natuur- en Milieueducatie op basis van de toen beschikbare informatie. De maanden daarna en ook afgelopen weken zijn de Raadsfracties door leerkrachten en ouders aangesproken dat er wel gebruik wordt gemaakt van het aanbod van NME, zij het dat niet alle scholen dit doen.

GroenLinks stelt aan ons voor om een bedrag van €12.500 voor één project en €7.500 structureel ter beschikking te stellen. Onze fractie wil echter hier vandaag wel uitspreken dat wij de intentie in het initiatiefvoorstel van Natuur- en Milieueducatie ondersteunen (punt 2 uit het voorstel). Echter willen wij hier vandaag nog geen financieel bedrag aan vastkoppelen. Wij stellen voor dit integraal mee te nemen in de kerntakendiscussie. Verder willen wij de portefeuillehouder vragen om samen met de uitvoerend ambtenaar en de leerkrachten die gebruik hebben gemaakt van het budget voor NME gezamenlijk te overleggen over een passende invulling en de kosten hiervan. Daarbij zijn wij wel van mening dat ook alternatieven zowel in organisaties als ook in activiteiten bekeken moeten worden en hierbij kostenbesparend te werk wordt gegaan. Maar dat wel de intentie van natuur- en milieueducatie overeind blijft. Een mogelijk alternatief hierbij zijn ook onze eigen gemeentelijke agrariërs en natuur- en milieuorganisaties die in de gemeente actief zijn hierbij te betrekken. Zij hebben immers in het verleden al aangegeven hier positief tegenover te staan.

Namens de Raadsleden van Fractie Franssen
Raadslid Robbert Dautzenberg