Vandaag nemen wij kennis van een aantal financiële stukken waaronder de jaarstukken, de voorjaarsnota en de kadernota. Over deze stukken willen wij toch een aantal opmerkingen maken. Allereerst willen wij nogmaals aandacht vragen voor het SMART formuleren van deze nota’s. Dit is enkele jaren geleden al gevraagd, maar er wordt nog onvoldoende aandacht aangeschonken. Hiervoor verwijzen wij ook naar een eerder rapport van de Rekenkamer en willen wij het college vragen om hier nogmaals nadrukkelijk aandacht aan te besteden voor het komend begrotingsjaar (het kan beter!).

Voor wat betreft de kadernota willen wij opmerken dat wij vanaf volgend jaar graag een kadernota willen zien die opgebouwd is volgens de programmabegroting. Daarin verwachten wij voorstellen c.q. mogelijkheden tot mogelijke bezuinigingen, welk nieuw beleid optioneel is en welk nieuw beleid onvermijdbaar is. Maar ook welk beleid overwogen kan worden niet meer te worden uitgevoerd. De kadernota voor 2012 zullen wij ter kennisname aannemen.

Dit jaar zullen wij dit als raad gezamenlijk doen tijdens een kerntakendiscussie die onderdeel is van ons coalitieakkoord. Waarbij een integrale afweging kan en zal worden gemaakt over het gemeentelijke takenpakket, subsidies en de opbouw daarvan. De CDA fractie heeft de prioriteitenlijst die wij als coalitiepartijen gezamenlijk hebben ingevuld reeds toegelicht. Ik zal verder ingaan op de achterkant die wij ook niet onbenut hebben gelaten en waarvan wij u het volgende nadrukkelijk mee willen geven:

1)Toeristenbelasting: Wij vragen het college om samen met de toeristische denktank naar de mogelijkheden te kijken om deze te verhogen en hierin met differentiatie tarieven te werken voor de verschillende verblijfsmogelijkheden.

2)Wegenfonds: Wij zijn van mening dat deze reserve gezien de huidige financiële situatie dusdanig groot is. Wij vragen ons dan ook af of het destijds zo oppertuun was om zoveel Essentgelden in het wegenfonds te stoppen. Wij willen dit “openbreken” en opnieuw bekijken of zaken in relatie tot de planning niet kunnen worden uitgesteld of aangepast kunnen worden.

3)WOZ: Wij vragen het College om voor komend jaar een inflatiecorrectie te onderzoeken en indien mogelijk mee te nemen in de begroting van 2012.

4)Gemeentelijke organisatie: Voorzitter op organisatorisch gebied willen wij graag onze organisatiestructuur doorlichten op mogelijke aanpassingen. Met name het directiemodel (adjunctdirecteuren) dient doorgelicht te worden waarbij gekeken moet worden dat de directie in verhouding staat tot de taken (minder strategie maken en meer beleid uitvoeren / beheren) en de grootte van deze gemeentelijke organisatie. Een team van 6 directeuren op nog geen 100 ambtenaren kan efficiënter en effectiever ingericht worden en een aanzienlijke bezuiniging opleveren. Verder willen wij niet dat ondanks de al ingestelde vacaturestop dat er toch nog personeel wordt aangenomen. Volgens de jaarstukken en de organisatiegrootte moet het gemakkelijk mogelijk zijn om openstaande posten intern op te vullen. Verder willen wij ook dat wordt gekeken naar de doorstroom van functies en de kosten hiervan. Verder kunnen de kosten op vergoedingen en de overhead beperkt worden.

5)Belastingsoftware: Enkele weken geleden is er een raadsinformatiebrief over de aanbesteding van het softwarepakket verstuurd. Wij zijn echter van mening dat bekeken dient worden of dit in een breder verband opgepakt kan worden. Hierbij denken wij aan uitbesteding naar een breder samenwerkingverband, waarvan er al enkele succesvol door gemeentes zijn opgezet en aangegaan.

 

6)Samenwerken prima: maar niet voor 50.000 euro. Wij willen eerst kritisch bekijken waar we heen willen en willen hier maximaal 10.000 euro voor uitgeven. Verder verwachten wij voor september een compleet overzicht van beleid uit samenwerking dat uitgevoerd kan en zal gaan worden en de kosten hiervan.

 

7)Realisme: Voorzitter wij willen het College en de gemeentelijke afdelingen nogmaals verzoeken om realistisch te begroten en alleen te begroten waarvan men overtuigd is dat het in een bepaald jaar kan en zal worden uitgevoerd. Nu zien wij jaarlijks een groot aantal posten die niet zijn uitgevoerd, maar wel begroot zijn waardoor er een onrealistisch beeld op de jaarstukken ontstaat.

8)Gemeentelijke eigendommen: Wij verwachten van het College dat er gekeken wordt of onnodige eigendommen van de hand kunnen worden gedaan. In de huidige tijden is een kritische doorlichting van onze balans en opgenomen materiële activa een must.

9)Compleet beeld: Voorzitter wij verwachten ook een compleet beeld van de financiële stukken zo dient in afwachting van de besluitvorming van vandaag Mosaqua, WMO en de toekomstscenario’s van de gezondheidsdiensten te worden meegenomen.

10) Licom: Tot slot voorzitter vragen wij u ook om de exploitatiekosten die door de financiële positie van Licom op ons afkomen mee te nemen in de begroting.

 

 

Dank u wel voorzitter,

 

Robbert Dautzenberg

Raadslid Fractie Franssen