Het is een zwarte bladzijde in deze raadsperiode voor de gehele raad, het BING-adviestraject naar twee CDA raadsleden. Fractie Franssen steunt echter het voorstel van burgemeester Bas van den Tillaar om in een aantal sessies procesafspraken over integriteit te maken en daarbij per fractie een aantal casussen te bespreken over hoe te handelen bij bepaalde raadsvoorstelen. Ook het CDA en Groenlinks konden zich hier bij aansluiten. Raadslid Egid van Houtem (Groenlinks) deed een oproep aan de jonge en nieuwe raadsleden om hierin het voortouw te nemen, iets wat ook onze nieuwe en jonge raadsleden graag ter harte nemen. “Het moet afgelopen zijn met het spookhuis en de geesten uit het verleden” waren zijn letterlijke woorden. De PvdA, Balans en Brants wilden persee dat er alsnog een onderzoek zou plaatsvinden naar de CDA raadsleden en willen pas daarna naar de toekomst kijken. De fractie Groen! sprak van een goed nieuw begin en pleit voor openheid. Ook onze fractie wil het liefst zo snel mogelijk de openbaarheid in, maar omdat het onderling vertrouwen op dit moment te gering is willen wij eerst in beslotenheid beginnen alvorens openbaar verder te gaan.