Gulpen-Wittem, 8 februari 2011 – Na overleg in een besloten raadsvergadering op maandagavond 7 februari heeft burgemeester Van den Tillaar de adviesaanvragen bij bureau BING ingetrokken. Burgemeester Van den Tillaar sprak tijdens deze vergadering tevens zijn verontschuldigingen uit over de niet heldere en transparante communicatie richting de raadsleden en gaf aan dat het inschakelen van bureau BING achteraf gezien een te zwaar middel was. Aanleiding van de adviesaanvragen was een vraag van een raadslid over de behandeling van de nieuwe Kampeernota en een vraag van een raadslid over een initiatiefvoorstel in voorbereiding inzake de realisatie van een gemeenschapsaccommodatie in Mechelen.

Besloten raadsvergadering op 7 februari 2011
In de besloten raadsvergadering van 7 februari hebben de gemeenteraad en burgemeester Van den Tillaar gezamenlijk afspraken gemaakt over beide kwesties. Aan het debat hebben de drie raadsleden die betrokken zijn bij beide kwesties niet deelgenomen. Na het debat heeft burgemeester Van den Tillaar besloten om de adviesaanvragen bij bureau BING in te trekken. Volgens Van den Tillaar vormen deze adviesaanvragen op dit moment een blokkade om in goede verstandhouding naar de inhoud te kunnen kijken. Door de adviesaanvragen en de gebrekkige communicatie hadden de drie betrokken raadsleden Elian Vanderheijden (CDA), Giel Jacobs (CDA) en Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) vooraf te kennen gegeven zich in hun eer en goede naam aangetast te voelen. Ook werd de keuze voor het inschakelen van bureau BING in deze situatie door de gemeenteraad als disproportioneel ervaren. Daarop besloot burgemeester Van den Tillaar om de adviesaanvragen in te trekken.

Burgemeester Van den Tillaar twijfelt niet aan de integriteit van de drie betrokken raadsleden. Hij bevestigde dat naar zijn mening Elian Vanderheijden en Giel Jacobs hadden mogen meestemmen en dat een onderzoek naar Robbert Dautzenberg ver gezocht was. “Zonder vraag daartoe uit de gemeenteraad zou de adviesaanvraag niet zijn gedaan. Onvoldoende duidelijkheid op korte termijn over de besluitvorming zou naar mijn mening ‘boven de raad en de betrokken raadsleden blijven hangen’. Daarom besloot ik om hierover advies in te winnen”, aldus burgemeester Van den Tillaar. Er was geen sprake van het instellen van een ‘onderzoek’ naar de betrokken personen, maar een vraag om advies voor toekomstige besluitvorming.

Tijdens de besloten raadsvergadering gaf burgemeester Van den Tillaar aan dat het nooit zijn bedoeling was om de integriteit van de betrokken raadsleden in twijfel te trekken. En hij bood dan ook zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat een dergelijk beeld is ontstaan. “Mijn te zakelijke insteek heeft ertoe geleid dat in de communicatie steken zijn gevallen of mensen onvoldoende steun van hun burgemeester hebben gekregen”, aldus burgemeester Van den Tillaar.

De fracties GroenLinks, PvdA en Balans pleitten er tijdens het debat maandagavond voor om de adviesaanvragen bij bureau BING niet te staken, zodat er geen onduidelijkheid meer in de besluitvorming met betrekking tot de twee kwesties is. Om verdere helderheid in beide kwesties te krijgen, bekijkt het Seniorenconvent op korte termijn of ze over deze casus alsnog geanonimiseerd advies gaat inwinnen. De fracties GroenLinks, GROEN! en Balans hebben te kennen gegeven het niet noodzakelijk te achten dat er verder advies ingewonnen wordt over de kwestie van raadslid Robbert Dautzenberg.

Vervolgtraject
In de besloten raadsvergadering van 7 februari zijn afspraken over het vervolgtraject gemaakt. Een van deze afspraken is dat het Seniorenconvent verder gaat spreken over hoe er in de toekomst moet worden omgegaan met vragen over de besluitvorming en eventueel botsende belangen van raadsleden. Daarnaast zijn belangrijke (toekomstige) aandachtspunten in ieder geval de communicatie onderling, maar ook het maken van werkafspraken over hoe de griffie met vragen van raadsleden om moet gaan, en wat de rol van het Seniorenconvent, de burgemeester en de raadsgriffier bij dit soort vraagstukken is. Ook moeten bij het inwinnen van informatie de nevenfuncties van raadsleden en exacte feiten over de kwesties zorgvuldiger vermeld worden. Betrokkenen moeten voortaan bij een aanvraag om advies of onderzoek vooraf geïnformeerd worden. Openheid en transparantie in de communicatie is hierbij alom belangrijk.