Mechelen 4 februari 2011

Op dinsdag 2 februari is er door de voorzitter van de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem een onderzoek ingesteld naar vermeende belangenverstrengeling die ik als Raadslid van de gemeente Gulpen-Wittem zou hebben willen plegen.

De afgelopen weken hebben de raadsleden Philip Laheij (CDA), Marion van der Kleij (GroenLinks) en ik zelf gewerkt aan de voorbereiding van een initiatiefvoorstel. Dit initiatiefvoorstel had en heeft als doelstelling het verruimen van het budget voor een multifunctionele accommodatie in Mechelen.

Daarnaast ben ik ‘lid’ van de klankbordgroep Mechelen. Een gesprekspartner van de gemeente Gulpen-Wittem die officieel niet geregistreerd is. Het betreft hier een groep verenigingsbestuurders  en inwoners die samen optrekken om ondermeer een accommodatie voor de gemeenschap Mechelen te realiseren en hier de afgelopen 5 jaren aan gewerkt hebben. Naast dit is de originele doelstelling van de klankbordgroep het aankaarten van maatschappelijke problemen in de kern Mechelen aan de gemeenteraadsleden. Als gesprekspartner ben ik hier al bij betrokken, nog voordat ik tot Raadslid ben benoemd. Hierover heb ik altijd openbaar gecommuniceerd en nooit een geheim van gemaakt.

Met het initiatiefvoorstel wordt een bedrag van €200.000 toegevoegd aan het al bestaande bedrag van €200.000 voor het realiseren van deze voorziening. Een voorziening die het algemeen belang van de gemeenschap Mechelen in het bijzonder en de gemeenschap van Gulpen-Wittem behartigd.

Het is nimmer en nooit mijn intentie geweest om op enige wijze de schijn van belangenverstrengeling te wekken bij dit voorstel of een ander dan het algemeen belang na te streven. Ik ben mij er dan ook niet van bewust dat ik met het indienen en ondersteunen van dit voorstel een ander dan het algemeen belang waarover ik als volksvertegenwoordiger hoor te besluiten te dienen.

Nadat ik echter (achteraf) op woensdag 3 februari door de Griffier in kennis ben gesteld van een opgestart onderzoek / advies naar de mogelijke belangenverstrengeling heb ik na een gedegen afgewogen denkproces besloten mij terug te trekken als indiener van het initiatiefvoorstel. Daarbij heb ik wel verzocht om het al opgestarte onderzoek volledig doorgang te laten vinden en wil ik ook mijn kant van het verhaal hierin doen. Ik wens in deze kwestie volledige openheid en transparantie voor het onderzoek te betrachten en vooral het te realiseren doel (het creëren van een multifunctionele voorziening in Mechelen) niet te laten sneuvelen.

Door mij echter nu al voortijdig terug te trekken uit deze kwestie wil ik in alle openheid en zonder elke schijn dan ook voorkomen dat er gesuggereerd zou kunnen worden dat ik een ander, dan het algemeen belang zou dienen. Een voor mij als Raadslid zeer emotionele, maar vooral ook pijnlijke beslissing.

Als vertegenwoordiger van de bevolking van de gemeente Gulpen-Wittem betreur ik het ten zeerste dat er op deze manier gehandeld is. Mijn volledige afkeur spreek ik vooral uit naar de handelswijze van de burgemeester waarin ik het vertrouwen (volledig) heb verloren. Hij heeft er voor gekozen om mij niet vooraf te informeren of te horen over deze kwestie, maar mij slechts achteraf via een telefonische mededeling van de Griffier op de hoogte gebracht.

Voor mij geldt in deze kwestie maar een belang en dat is dat er snel een oplossing moet komen voor de accommodatieproblematiek in Mechelen. Ik spreek dan ook de hoop uit dat de Raad in alle wijsheid zal besluiten over het initiatiefvoorstel dat nu zal worden ingediend door de raadsleden Laheij, van der Kleij en namens de Fractie Franssen door fractievoorzitter Roel Ronken.

Uiteraard ben ik bereid om alle vragen die er bij u leven naar alle eerlijkheid en met volledige openheid te beantwoorden. U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

Hopende u hierover voldoende te hebben geïnformeerd.

Robbert Dautzenberg
Raadslid gemeente Gulpen- Wittem

E-mailadres: mail@robbertdautzenberg.nl