Op 30 december jl. heeft het College een brief gezonden aan de heer Kaanen van NV Vrijetijdscentrum Gulpen. Deze brief vormt voor ons aanleiding tot deze ongewone, maar voor ons wel noodzakelijke, reactie. Allereerst een opmerking over de wijze waarop wij van de brief kennis hebben kunnen nemen. Via contacten van enkele raadsleden werd venomen dat de NV VTC een brief van het college had ontvangen met betrekking tot de uitvoering van het raadsbesluit van 8 november jl. Wij zouden het, mede gelet op de politieke gevoeligheid van dit dossier, de strekking van het op 8 november jl. aangenomen amendement en de actieve informatieverstrekking die we van het college hierin zouden mogen verwachten, meer voor de hand hebben vinden liggen indien het college actief de brief aan de raad ter kennisname had gezonden. Wij willen u verzoeken om in volgende voorkomende gevallen de raad dan ook actief te informeren.
Komen wij vervolgens bij de inhoud van de brief. Als wij deze plaatsen in het kader van het aangenomen amendement dat kunnen wij alleen maar concluderen dat de inhoud verbazing, zelfs verontwaardiging bij ons teweeg heeft gebracht. Naar onze mening is in het amendement duidelijk uiteengezet dat het begrip privatisering van het zwembad breed dient te worden uitgelegd en dat de NV VTC als eerste de mogelijkheid zou krijgen om een concreet voorstel in te dienen hoe- in een andere exploitatievorm – invulling te geven aan een geprivatiseerde voortzetting van de exploitatie van Mosaqua.