Met de woorden van raadslid Jo Nix (Fractie Franssen): wij zijn blij dat het College de beloofde evaluatie van het functioneren van de dorpsbouwmeester heeft uitgevoerd. Bij de bestudering van de resultaten valt ons een aantal zaken op, met name dat particulieren en bedrijven minder positief zijn dan gedacht over de vervanging van de welstandcommissie door de dorpsbouwmeester. Dit strookt met wat wij hebben opgevangen in onze gesprekken met de burgers.

Tevens valt op dat het gebruik van jargon en de aanpassingen die gedaan moeten worden niet als positief worden ervaren, ook de ontvangen adviezen worden door een behoorlijke groep als ontevreden ontvangen. Dit alles vertaalt zich dan ook in de scores die ontwerpers als particulieren hebben gegeven, een respectievelijke 6,9 en 6,7

Wat ons nog wel het meeste verbaast is dat bijna een op de vijf respondenten geen weet heeft dat men met de dorpsbouwmeester te maken heeft,  waarbij wij ons afvragen of wij onze inwoners niet actiever moeten gaan informeren?

De sterke eigen mening die door sommige respondenten wordt aangehaald zint ons niet. Wij zijn van mening dat plannen objectief en ten opzichte van geldend en door de raad vastgesteld beleid moeten worden getoetst. Een eigen mening is prima, maar ons inziens mag die nooit leidend zijn in relatie tot hetgeen hiervoor is gesteld.

De dorpsbouwmeester geeft uitvoering aan en toetst het beleid zoals vastgesteld, punt uit!

Wij kunnen vooralsnog instemmen met uw voorstel om de dorpsbouwmeester voor een periode van een half jaar te verlengen. Wel zijn wij benieuwd naar de evaluatie zoals die in brede zin zal worden uitgevoerd en wij wachten af wat de uitkomsten hiervan zijn.

Tegelijkertijd willen wij u toch het advies meegeven om met name bij de gemeente Vaals te informeren naar de stand van zaken aldaar en de suggestie die wij de vorige keer hebben gegeven, om te bezien of in kader van het samenwerkingsverband niet zaken opgepakt kunnen en moeten worden.