Op donderdag 18 november hebben de raadsleden Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Philip Laheij (CDA) beide uit Mechelen het fietspadenplan “veilig fietsen in Gulpen-Wittem” ingebracht. Na een discussie met enkele leden van de oppositie waarbij met name werd getwijfeld aan de uitvoerbaarheid en de sociale veiligheid is het voorstel met 9 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. De komende maanden gaat het College werken aan een voortgangsrapportage voor de uitvoering van dit plan en deze zal in februari door de Raad behandeld komen.

De raadsleden zijn met dit initiatiefvoorstel gekomen omdat een motie die de raad in december van 2009 heeft aangenomen niet is uitgevoerd. In die motie werd het College opgedragen om in het 1e kwartaal van 2010 met een voorstel te komen om alternatieve fietsroutes en fietssugestietroken aan te leggen. Reden om met een initiatiefvoorstel namens de coalitie te komen.

Met wethouder Bormans is afgesproken dat de heren Laheij en Dautzenberg binnenkort samen met de wethouder en de deskundigen nogmaals alle knelpunten waarvan zij op de hoogte zijn per fiets onder de loep gaan nemen. Daarnaast zullen de Raadsleden gezamenlijk in het voorjaar van 2011 een fietstocht maken om ook dan weer de knelpunten te bespreken. Raadslid Ger Brants heeft de heren Dautzenberg en Laheij eveneens uitgenodigd om in de ochtenduren samen met hem de situatie bij het Sophianum te bekijken. “Uiteraard gaan wij op dit verzoek in, wij hebben al diverse keren alle knelpunten en ook de fietsstromen bij het Sophianum bekeken, maar willen graag met de heer Brants hier nogmaals heen kijken” aldus Robbert Dautzenberg. GroenLinks was met name bang dat de huidige jeugd te lui is om de alternatieve routes te gebruiken, iets wat door de initiatiefnemers ten zeerste bestreden wordt! Balans kreeg een Dejavu en konden niet instemmen met het voorstel om de fietsveiligheid te verbeteren zolang het niet gaat om vrijliggende, onbetaalbare vrijliggende fietspaden waarvan het verhoogde veiligheidsniveau niet is bewezen.

 

Het pleidooi van Robbert Dautzenberg:
als 19 jarige ben ik een van de weinige raadsleden die uit recente ervaring over het school – thuis- fietsen kan spreken. Zes jaar lang heb ik dagelijks de route Mechelen – Gulpen – Mechelen gefietst samen met vrienden en vriendinnen. Ook ik heb die gevaarlijke situaties meegemaakt en er toen samen met mijn vrienden en vriendinnen voor gekozen om de route via Overgeul te nemen, een toen al veilige, rustige en snellere route naar het Sophianum in Gulpen.

De fietsveiligheid van onze burgers, schoolgaande jeugd en toeristen heeft bij ons allemaal een hoge prioriteit. De burger ziet echter niets tot weinig veranderen en het is onze zorg om meer vaart in dit dossier te brengen. De realiteit is, dat er zich dagelijks gevaarlijke situaties tussen fietsers en het gemotoriseerd verkeer blijven voordoen! De afgelopen jaren zijn er vele kleine en zelfs grote ongelukken met fietsers in Gulpen-Wittem gebeurt. Reden voor de fracties Franssen en CDA om de verkeersveiligheid van fietsers middels dit initiatiefvoorstel aan te pakken.

Kernpunten

De fracties Franssen en CDA stellen voor om continu speciale aandacht te vestigen op veilig fietsen alsmede om alternatieve fietsroutes te ontwikkelen op de trajecten
(1) Mechelen – Overgeul – Gulpen
(2) Eys – Cartils – Gulpen
(3) Vijlen – Mechelen

Deze genoemde trajecten zijn verkeersluw en worden ook nu door de schoolgaande jeugd gebruikt. Deze trajecten zijn echter niet verhard en niet verlicht, wat er toe leidt dat deze voor bepaalde gebruikers ontoegankelijk zijn en de sociale veiligheid met name in de 3 á 4 wintermaanden niet gegarandeerd kan worden in verband met de duisternis.

Wij willen ook een snelle aanleg van fietssuggestiestroken op de trajecten
(4) Epen – Mechelen
(5) Wahlwiller – Mechelen

 

Ook dienen de mogelijkheden bekeken te worden, waarbij de trajecten alleen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor fietsers en bestemmend (landbouw)verkeer, waarbij de optie van afsluitbaarheid moet worden meegenomen;

Daarnaast vragen wij het College om met de provincie Limburg in contact te treden om daar waar binnen onze gemeente op provinciale wegen er nog geen fietspaden of fietsstroken zijn aangelegd deze op korte termijn aan te leggen voor rekening van de provincie Limburg.

 

Waarom de alternatieve routes

Het is bij ons allemaal bekend dat wij in een situatie verkeren waarbij wij dagelijks honderden schoolgaande kinderen met de fiets naar school sturen, over een druk netwerk van verkeersaders die gemotoriseerd verkeer door het heuvelland leiden.

Het eventueel realiseren van vrij liggende fietspaden is vrijwel onmogelijk wegens de structuur van ons gebied en de hoge kosten die hiermee gemoeid gaan. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat vrijliggende fietspaden voor onze gemeente de veiligheid niet of nauwelijks kunnen verhogen.

Dit komt omdat wij als heuvellandgemeente onder andere te maken hebben met een verkeersnetwerk dat niet zoals vrijwel in heel Nederland vlak van aard is maar stijgt en daalt en bestaat uit wenden en keren. Toch moet er iets gebeuren om de fietsveiligheid te verhogen, een kwalitatief, bereikbaar en kostenbeperkend alternatief.

Doelstelling

Het doen uitvoeren van deze voorgenoemde beslispunten dient er toe te leiden dat er een alternatief traject aan fietsroutes dient te ontstaan waarbij de schoolgaande jeugd en andere fietsdoelgroepen gebruik kunnen maken van deze trajecten. Door beide trajecten alleen toegankelijk te maken voor fiets- en bestemmingsverkeer zijn wij er absoluut zeker van dat er geen overig gemotoriseerd verkeer de trajecten zal gebruiken.

Campagne

Tot slot vragen wij het College om een actieve campagne te voeren waarbij de schoolgaande fietsers min of meer gedwongen worden de alternatieve routes te gebruiken en het gebruik van de doorgaande weg tot een minimum te beperken. Hierbij verzoeken wij het college om ook de gemeentelijke website en het Jongin project te gebruiken en op zeer korte termijn samen met het Sophianum acties te ontwikkelen.

Mijn collega raadslid en mede- indiener van dit initiatiefvoorstel zal nu zijn verhaal over het veilig fietsen in Gulpen-Wittem en het vervolg van onze kernpunten toelichten.

Eerste termijn Philip Laheij:

 

Inleiding

Voorzitter, het is alweer meer dan 30 jaar geleden dat ik dagelijks van Mechelen rond 08:15 uur naar Maastricht reed. Toen al moest ik tientallen schoolgaande kinderen op de Partijerweg richting Wittem, veelal met z’n 3 of 4 naast elkaar passeren. Een behoorlijke ergernis voor mij als autobestuurder.

Op een morgen ben ik tijdens het passeren van een groep fietsers gestopt en heb hun gevraagd waarom zij niet met hun tweeën naast elkaar reden, zodat ook ik netjes kon passeren. Ik kreeg toen als antwoord: dat ze dat deden voor ons! Want reden zij zoals het moet, waren zij hun leven niet meer zeker vanwege de snelheid waarmee auto’s hun passeerden. Ik heb toen gezegd, tot ziens en blijf dat vooral doen! Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag heb ik fietsers op dat stuk en elders met een ruime afstand gepasseerd of ik blijf er netjes achter.

 

Uitvoeren en aanpakken

Nu 30 jaar later zijn wij eindelijk op het moment aangekomen dat wij kunnen gaan doen waar wij al jaren over praten. In ons coalitieakkoord hebben wij het “uitvoeren en aanpakken” tot credo verheven. De raadsleden Dautzenberg en Laheij van de fracties Franssen en CDA komen dan ook nu met dit voorstel om eindelijk te gaan DOEN waar we al jaren over praten. Wij willen daarbij het besef doen leven dat iedere dag dat geen beslissing is genomen, niets is gedaan betekend dat deze dag verloren is gegaan op het gebied van veiligheid voor onze fietsende kinderen en andere fietsdoelgroepen.

Dag voor veilig fietsen

Ook willen wij door het instellen van een jaarlijkse dag voor veilig fietsen, stimuleren we het actief meedoen aan veilig fietsen in Gulpen-Wittem en kunnen we onze inwoners bewust maken van het veilig fietsen. Wij stellen ons daarbij voor dat er eens per jaar een fietsdag wordt georganiseerd waaraan alle raadsleden en schoolkinderen meedoen. Het moet een soort sponsortocht worden. De routes vertrekken allemaal vanuit het Sophianum naar de verschillende dorpen in onze gemeenten. Op die dag kunnen wij zien wat er allemaal verbeterd is en waar er nog knelpunten liggen.

 

Permanente adviesgroep

Daarnaast willen wij een permanent “Meldpunt – Adviesgroep” bestaande uit docenten, jeugdige en schoolgaande fietsers, de schoolagent, ouders en inwoners die ons als gemeenteraad adviseren over de gevaarlijkste verkeerspunten en verbeteren op het gebied van fietsroutes.

Duurzame LED verlichting

Om ook in de ochtend- en avonduren in de winter de alternatieve fietsroutes optimaal bereikbaar te houden willen wij een onderzoek op korte termijn (3 maanden) naar energie zuinige LED verlichting op basis van zonnepanelen. Wij uiten hierbij eveneens de wens dat Gulpen-Wittem hiervoor in een breder samenwerkingsperspectief aandacht kan vragen en dat bezien kan worden of in dit breder verband op den duur tot veilige fietspaden (en wegen) met energiezuinige verlichting gekomen kan worden.

Financieel

Gulpen-Wittem is financieel aangekomen bij de 7 magere jaren. Omdat wij toch willen dat er snel werk wordt gemaakt van het veilig fietsen stellen wij voor dat daar waar  aanpassingen aan wegen en asfalt moet worden gedaan  hiervoor het wegenfonds aan te wenden. Daarnaast is tijdens de begrotingsbehandeling het budget voor de veilige school thuisroutes overgegaan in het wegenfonds. Wij stellen dan ook voor om de andere beslispunten hiermee te financieren.

Na afloop van het onderzoek naar duurzame verlichting vragen wij het College om met een voorstel en financiële onderbouwing naar de raad toe te komen, zodat wij dan hierover kunnen beslissen. Ook vragen wij het College om na te gaan of er voor de aanleg van de alternatieve routes / fietsstroken in de gemeente Gulpen-Wittem subsidies van andere instanties waaronder de provincie Limburg en de Europese Unie kunnen worden aangewend.

Tot slot

Wij hopen dat met dit initiatiefvoorstel de fietsveiligheid in Gulpen-Wittem op zeer korte termijn zal gaan verbeteren en dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan een veilig fietsnetwerk in Gulpen-Wittem.