Veilig fietsen in Gulpen-Wittem

De raadsleden Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Philip Laheij (CDA) vinden de verkeersveiligheid voor fietsers te belangrijk om dit op de lange baan te schuiven.
Reden om met een initiatiefvoorstel namens de coalitie te komen. Dit nadat er diverse malen in de raad is gesproken over veilige fietspaden. In de raadsvergadering van december jl. zijn nog een motie en amendement op dit onderwerp door de raad aangenomen.  Ondanks dat het College in de motie opdracht is gegeven om actie te ondernemen op in ieder geval de trajecten Overgeul en tussen Eyserhalte en Cartils en de raad daarover in het eerste kwartaal van 2010 te berichten, heeft de  raad tot op heden niets mogen vernomen.

Kernpunt: De fracties Franssen en CDA stellen voor continu speciale aandacht te vestigen op veilig fietsen alsmede om een alternatieve fietsroute te ontwikkelen op de trajecten (1) Mechelen – Overgeul – Gulpen, (2) Eys – Cartils – Gulpen en (3) Vijlen – Mechelen en deze routes indien mogelijk te voorzien van duurzame verlichting. Tevens ware fietsuggestiestroken te realiseren op de trajecten (4) Epen – Mechelen en (5) Wahlwiller – Mechelen.

Toelichting: Deze trajecten zijn verkeersluw en worden ook nu door de schoolgaande jeugd gebruikt. Echter deze trajecten zijn niet verhard en niet verlicht, wat er toe leidt dat deze voor bepaalde gebruikers ontoegankelijk zijn en de sociale veiligheid met name in 3 á 4 wintermaanden niet gegarandeerd kan worden in verband de duisternis.

Philip Laheij “Nederland en in het bijzonder ons Heuvelland is een echt fietsland. Het Heuvelland komt niet verder dan een bundel papierwerk en wat ‘rode suggestiestroken’. De andere regio’s: midden- en noord Limburg, Zeeland en over de grens het Belgische Limburg hebben niet alleen de voordelen ontdekt op het gebied van vleiligfietsen voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor de fietsende seniorentoerist.”

Robbert Dautzenberg “De fietsveiligheid van onze burgers, schoolgaande jeugd en toeristen heeft een hoge prioriteit. Maar de burger ziet weinig veranderen en is het onze zorg om meer vaart in dit dossier te brengen want realiteit is, dat er zich dagelijks gevaarlijke situaties tussen fietsers en het gemotoriseerd verkeer blijven voordoen.”

In ons coalitieakkoord hebben wij het “uitvoeren en aanpakken” tot credo verheven. De raadsleden Dautzenberg en Laheij van de fracties Franssen en CDA komen dan ook nu met dit voorstel om eindelijk te gaan DOEN waar we al jaren over praten. Wij willen daarbij het besef doen leven dat iedere dag dat geen beslissing is genomen, niets is gedaan betekend dat deze dag verloren is gegaan op het gebied van veiligheid voor onze fietsende kinderen en andere fietsdoelgroepen

Probleemstelling

Het probleem behoeft nog maar weinig uitleg, want het is bij ons allemaal bekend dat wij in een situatie verkeren waarbij wij dagelijks honderden schoolgaande kinderen met de fiets naar school sturen, over een druk netwerk van verkeersaders die gemotoriseerd verkeer door het heuvelland leiden. Het eventueel realiseren van vrij liggende fietspaden is vrijwel onmogelijk wegens de structuur van ons gebied en hoge kosten die hiermee gemoeid gaan. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat vrijliggende fietspaden voor onze gemeente de veiligheid niet of nauwelijks kunnen verhogen. Dit komt omdat wij als heuvelland gemeente te maken hebben met een verkeersnetwerk dat niet zoals vrijwel in heel Nederland vlak van aard is maar stijgt en daalt en bestaat uit wenden en keren. Toch moet er iets gebeuren om de fietsveiligheid te verhogen, een kwalitatief, bereikbaar en kostenbeperkend alternatief.

Beslispunten

Het instellen van een  (permanent) “Meldpunt-Adviesgroep” bestaande uit docenten, jeugdige en schoolgaande fietsers, schoolagent, ouders en inwoners die de Raad adviseren over de gevaarlijkste verkeerspunten en verbeteringen op het gebied van fietsroutes;

Het instellen of promoten van jaarlijks dag van voor veilig fietsen in onze gemeente, met het vergeven van een prijs voor het beste idee op het gebied van ‘schoolfietsen’ in samenwerking met scholengemeenschap Sophianum en de Basisscholen;

De trajecten (1) Mechelen – Overgeul- Gulpen, (2) Eys – Cartils – Gulpen en (3) Vijlen – Mechelen (Geuzenweg) te verharden op korte termijn (6 maanden). Het traject 2 en 3 eveneens te voorzien van een oversteekplaats ter hoogte Cartils en Geuzenweg/Capucynenweg;
De trajecten (4) Epen – Mechelen en (5) Wahlwiller – Mechelen voorzien van fiets suggestiestroken binnen het regulier onderhoud;

Het onderzoeken op korte termijn (3 maanden) naar energie zuinige LED verlichting op basis van zonnepanelen. Wij uiten hierbij eveneens de wens dat Gulpen-Wittem hiervoor in een breder samenwerkingsperspectief aandacht kan vragen en dat bezien kan worden of in dit breder verband op den duur tot veilige fietspaden (en wegen) met energiezuinige verlichting gekomen kan worden.

De mogelijkheden te bekijken waarbij beide trajecten alleen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor fietsers en bestemmend (landbouw)verkeer, waarbij de optie van afsluitbaarheid moet worden meegenomen;

Een actieve campagne te voeren waarbij de schoolgaande fietsers min of meer gedwongen worden de alternatieve routes te gebruiken en het gebruik van de doorgaande weg tot een minimum te beperken. Hierbij ook de gemeentelijke website en het Jongin project te gebruiken.

In contact te treden met de provincie Limburg om alle provinciale wegen over de gemeente Gulpen-Wittem te voorzien van fietspaden dan wel fietsstroken voor rekening van de Provincie;

Na te gaan of er voor de aanleg van de alternatieve routes / fietsstroken in de gemeente Gulpen-Wittem subsidies van andere instanties waaronder de provincie Limburg en de Europese Unie kunnen worden aangewend.

Ten behoeve van de uitvoering van dit initiatiefvoorstel budget beschikbaar te stellen uit het fonds wegenonderhoud, waar het gaat om de werkzaamheden. Waar het gaat om het uitvoeren van de andere punten zal budget beschikbaar worden gesteld bij de behandeling van de begroting.

Beoogd effect

“Het doen uitvoeren van deze voorgenoemde beslispunten dient er toe te leiden dat er een alternatief traject aan fietsroutes te ontstaat waarbij de schoolgaande jeugd en andere fietsdoelgroepen gebruik kunnen maken van deze trajecten. Door beide trajecten alleen toegankelijk te maken voor fiets- en bestemmingsverkeer zijn wij er absoluut zeker van dat er geen overig gemotoriseerd verkeer de trajecten zal gebruiken.“ aldus Robbert Dautzenberg

Philip Laheij “Door het instellen van een jaarlijkse dag voor veilig fietsen, stimuleren we het actief meedoen aan veilig fietsen in Gulpen-Wittem en kunnen we onze inwoners bewust maken van het veilig fietsen. Het onderzoek naar energie zuinige LED verlichting moet bezien of het mogelijk is beide trajecten van verlichting te voorzien waardoor deze ook in de winter optimaal gebruikt kan worden. Daarnaast zal de permanente werkgroep eraan bij moeten dragen dat wij inzicht krijgen in welke gevaarlijke situaties er zijn en hoe wij deze kunnen oplossen.”