De Raad van Gulpen-Wittem heeft in de raadsvergadering van donderdag 14 oktober in grote lijnen gezamenlijk besloten dat de WMO in maatwerk moet worden uitgevoerd en dat deze niet het sluitstuk van de begroting mag vormen. Het college heeft daarmee de opdracht gekregen om in eerset instantie te zoeken naar een budgetneutrale uitvoering, maar dat indien de Raad dit toestaat alternatieve middelen mogen worden ingezet.  Zowel coalitie en oppositie hebben over de meeste punten na beraad gezamenlijk kunnen instemmen in het belang voor de inwoners van Gulpen-Wittem. Er is o.a. besloten dat:

Primair de bezuinigingen gevonden dienen te worden in de overhead en uitvoeringskosten en dat daarbij vanaf januari 2010 15% bespaard moet worden in samenwerking met Vaals en Valkenburg a/d Geul.

De gemeente snel moet beslissen op aanvragen en er in dat kader op moet sturen dat WMO-indicaties sneller en goedkoper moeten worden afgehandeld, waarbij wel het brengen van huisbezoeken in stand wordt gehouden vanwege de sociale contacten.

De gemeente bij de woningcorporaties moet verzoeken tot het bij voorkeur beschikbaar houden van aangepast woningen voor burgers met een WMO indicatie. De afspraken over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van mogelijke bouwkundige aanpassingen en gebruikstermijnen dienen zo snel mogelijk georganiseerd te worden.

Er wordt niet gekort op huishoudelijke hulp, aangezien er geen / onvoldoende alternatieven zijn omdat er te weinig alpha hulpen en te weinig vrijwilligers voor de sociale contacten zijn. Dit laat onverlet dat ook moet worden ingezet op het uitbreiden van de inzet van vrijwilligers.

Er vindt geen uitbesteding plaats van was en strijk werkzaamheden (hier vervallen dan de sociale contacten en er bestaan de nodige bedenkingen over een kostenbesparing). Daarnaast willen wij niet de werkloosheid verder omhoog gaan stuwen. Zo kunnen wij ook de inzet van mensen met een WBB uitkering voor wassen en strijken b ehouden.

Ook wordt er niet gekozen voor het creëren van een rolstoelpool, omdat de meeste rolstoelen op maat worden aangepast en de meerkosten groter zijn dan de bezuinigingen die hier gehaald kunnen worden.

De gemeente Gulpen-Wittem neemt het voortouw om de mogelijkheid te bezien tot het afsluiten van een collectieve verzekering voor scootmobiels.

Ook moet de gemeente kijken naar goedkopere hulpmiddelen die niet meer voor vergoeding in aanmerking komen of die door zorgverzekeraars worden vergoed.

Er vindt geen herindicatie voor alle cliënten plaats. Dit is een besparing op de kosten en wekt derhalve ook geen onrust en rompslomp bij cliënten. Mede met het oog op mogelijk hergebruik van hulpmiddelen moeten de mogelijkheden worden onderzocht tot het invoeren van een regionaal inleverpunt /  uitgiftepunt waarbij een rol voor Pentasz klanten tot een mogelijkheid dient te horen. Tevens dient te worden bezien of de nieuwe maatregelen ingevoerd kunnen worden bij nieuwe aanvragen.

Het College moet onderzoeken of het mogelijk is om in samenwerking met Pentasz een snelloket in te voeren waarbij burgers binnen 10 á 15 minuten geholpen zijn middels maximaal 1 formulier.

Een afvaardiging van de gemeenteraad zal na de begrotingsvergadering gezamenlijk gaan werken aan een verdiepingsslag voor de WMO waarbij er moet worden geprobeerd de WMO te kantelen en samen met een nog beter voorstel te komen. Ook moet er nog meer de druk op de samenwerking met Vaals en Valkenburg a/d Geul worden gelegd voor snellere en betere resultaten voor het eind van 2010.