De laatste jaren was de toekomst en continuïteit van FC Gulpen sterk gericht op het realiseren van een
geheel nieuwe accommodatie in Partij- Wittem. In het najaar van 2009 werd duidelijk dat die accommodatie er
niet kon en zou komen. Voor het bestuur was dit het signaal om de urgentie van de renovatie van het huidige
complex bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Er is veel tijd en energie gestoken in het overleg
voeren met de gemeente, met als resultaat, dat deze ruim € 1 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor die
renovatie. Eén stap voorwaarts, maar nog veel werk te verzetten.
Er diende daarna prioriteit gegeven te worden aan overlegvormen, tekeningen en plannen maken om te komen
tot nieuwbouw en renovatie van gebouwen en velden die passen binnen de financiële kaders. Het nu startende
seizoen gaat in eerste instantie gekenmerkt worden door daadwerkelijke bouwactiviteiten. Waar uiteindelijk de
geur van vers gemaaid gras voor het hoofdveld tot het verleden gaat behoren en sporters zich kunnen omkleden
in kleedaccommodatie die recht doet aan de eisen van deze tijd.
Twee projectgroepen waarbij medewerkers van gemeente, en FC Gulpen met externe deskundigen samen
invulling geven aan deze processen. Wij zijn blij te constateren dat de projectgroepen constructief en voortvarend werken, al gaat het zeker voor ons als
vrijwilligers van de club om intensieve en tijdrovende processen. Maar een fijne sportieve toekomst gloort.
Voor de aanleg van het kunstgrasveld is de aanbestedingsprocedure sinds 26 juli achter de rug. De
voorbereidingen binnen de club zijn in volle gang. Er zullen bomen gekapt worden, reclameborden worden
tijdelijk opgeslagen etc. De eerste werkzaamheden door de leverancier starten eind augustus en de oplevering
staat gepland voor begin november. Wat gaat er gebeuren? Het hoofdveld wordt circa 10 meter verplaatst naar
rechts. Het veld wordt zo’n 50 centimeter opgehoogd en de oefenhoek wordt breder gemaakt. De doelen voor de
pupillen zullen in de omheining worden verwerkt, dus het slepen met deze doelen zal in de toekomst ook tot het
verleden gaan behoren. Maar, wat het belangrijkst is, er komt een continu, goed bespeelbaar veld ter
beschikking waar ergernis plaats maakt voor plezier.
Voor de renovatie en nieuwbouw van de gebouwen is de aanbestedingsprocedure per 22 juli jl. formeel in gang
gezet. De gunning staat geagendeerd voor twee maanden later. De werkzaamheden van de aannemer staan dan
gepland vanaf de maand oktober. Wat mag je verwachten? Zes nieuwe kleedaccommodaties, twee
scheidsrechterlokalen, EHBO ruimte, was- en droogruimte, ballenhok en opslagruimte. De nieuwe kleedaccom-
modatie wordt in twee lagen (ter hoogte van kantine en souterrain) gerealiseerd. Ze sluit aan bij de kantine en
de bestaande kleedlokalen in het souterrain. Uiteraard worden deze laatste lokalen flink gerenoveerd. Direct
grenzend aan de kantine bouwt onze vereniging voor eigen rekening een bestuurskamer. Deze is geïntegreerd in
het geheel van de nieuwbouw. De typerende spelerstunnel blijft grotendeels gehandhaafd. Zonder grote
calamiteiten, wordt dan de oplevering verwacht uiterlijk voor 1 maart 2011.
Daarna zullen de noodunits worden verwijderd en zal er rond april 2011 gestart worden met een grondige
renovatie van het natuurgras op het 2e veld.
Als er dan tegen die tijd tenminste door de (over)belasting nog gras
op staat. Dat betekent dat op zijn vroegst na de winterstop voor het eerst enige spreekwoordelijke rust rond ons
complex zal terugkeren. Zeker tot die tijd, maar ook nog daarna zal het geduld, aanpassingvermogen en begrip
vragen van iedereen.