Gemeenteraadslid Robbert Dautzenberg heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering namens Fractie Franssen gepleit voor een algemene herziening van de algemene plaatselijke verordening. Dit initiatief werd samen met het CDA en fractie Brants ingezet en raadsbreed ondersteund. Hij pleit er vooral voor dat inwoners, bedrijven en instellingen betrokken worden bij de herziening zodat zij kunnen aangeven waar er iets moet veranderen.

Daarnaast vindt Robbert Dautzenberg dat er meer aandacht besteed moet worden aan de schending van de privacy van onze inwoners. De artikelen in de APV zijn verouderd en moeten aangepast worden zodat ook nieuwe moderne apparatuur niet gebruikt kan worden om te bespieden en opnames voor internet te maken zonder toestemming.

Wij zijn een groot voorstander van minder regels en eenvoudigere procedures die leiden tot administratieve lastenvermindering. Dat zult u op deze korte termijn wellicht al gemerkt hebben. Wij waarderen het zeer dat het College er werk van maakt om bepalingen die vrijwel geen betekenis meer hebben te schrappen.

Het volledige pleidooi:

Te veel, te gedetailleerde en tegenstrijdige en onduidelijke regels zijn een obstakel voor burgers, bedrijven en de gemeente. Hier is nog steeds een forse slag te maken, niet alleen door regelgeving te vereenvoudigen, maar ook door bepalingen die vrijwel geen betekenis meer hebben te schrappen. Daarnaast kan ook door de (internet) dienstverlening vanuit de gemeente te verbeteren een hoop administratieve rompslomp vermeden worden.

Ook zijn er een aantal bepalingen die al sterk veroudert zijn en aangepast moeten worden zoals bijvoorbeeld het bespieden met voorwerpen op afstand. Samen met het CDA dienen wij een amendement in om  hierbij op te nemen dat ook moderne apparatuur aan het verbod wordt toegevoegd. Wij vinden het van groot belang om dit nu al te doen en niet bij de herziening om dat de wereld van de online media dagelijks verandert en hier misbruik van zou kunnen worden gemaakt, waarmee de privacy van onze inwoners geschonden wordt.

Fractie Franssen wil samen met het CDA middels een motie u dan ook oproepen om voor het eerste kwartaal van 2011 werk te maken van een algemene herziening van de APV en ons te berichten over de uitkomsten hiervan. Nadrukkelijk wil ik u vragen om vooral onze inwoners, bedrijven en instellingen hierbij te betrekken zodat zij kunnen aangeven welke bepalingen volgens hun gewijzigd kunnen worden. Burgerparticipatie is van groot belang om een duidelijke en krachtige APV te kunnen hanteren.

Daarnaast verzoeken wij u ook om indien mogelijk samen met Valkenburg a/d Geul en Vaals een Lokaal meldpunt minder regels in te stellen, waar burgers op kunnen reageren.

Tot slot hebben wij moeten constateren dat de in de APV opgenomen bepaling over de vrije doorgang van 1.5 meter voor voetgangers, mindervalide en kinderwagens nog niet is uitgevoerd. Wij verzoeken u daarom om voor het begin van de zomervakantie 2010 deze markeringen aan te passen.