Sinds enige tijd is het nieuwe parkeerbeleid in de kern Gulpen vastgesteld. Dit parkeerbeleid heeft meerdere doelen, maar ons hebben diverse bewoners aangesproken op de consequenties en problemen inzake dit parkeerbeleid. Door middel van dit schrijven willen wij hier graag de aandacht op vestigen en een aantal vragen stellen.

Al geruime tijd hebben de bewoners van de Dr. Poelsstraat 1 t/m 11 en 2 t/m 10, alsmede het parkeerpleintje gelegen aan de Nieuwstraat (hoek Nieuwstraat – Burggraverweg) problemen met het parkeren van hun auto. Een gebrek aan parkeerplaatsen leidt ertoe dat zij de auto niet in hun eigen omgeving/straat kunnen parkeren. Bezoekers parkeren veelvuldig hun auto in de Dr. Poelsstraat en op het pleintje aan de Nieuwstraat, omdat capaciteit elders onvoldoende is, er sprake is van parkeren van voor vergunninghouders (elders) en omdat er slechts beperkt gehandhaafd wordt op het langer parkeren (dan op de parkeerschijf staat aangegeven). De bewoners betalen ondertussen jaarlijks de kosten van €50,- voor een parkeervergunning, maar kunnen ondanks deze vergunning hun auto niet parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. De bewoners hebben eerder het voorstel gedaan om ook in hun straat en plein parkeren voor vergunninghouders in te voeren, zodat ook zij hun eigen auto kunnen parkeren. Helaas is hier nog geen reactie op gekomen, vandaar de volgende vragen aan het college:

Met de bewoners van de Nieuwstraat zijn ondertussen al gesprekken gevoerd om de problemen aan te pakken. De problemen zijn tot op heden echter nog niet opgelost, waarbij wij hebben vernomen dat de bewoners zich op dit moment niet serieus genomen voelen. Alternatieven, zoals aangedragen door de bewoners, hebben nog niet tot enige aanpassing geleid.

Tevens hebben wij ook vernomen dat de bewoners van de nieuwstraat niet snappen waarom op het genoemde pleintje parkeren met behulp van een parkeerschijf van toepassing is en op het gedeelte tussen het pleintje en de rijksweg geen parkeerschijf benodigd is.

1. Is het college bekend met de problemen specifiek op de Dr. Poelsstraat?

2. Heeft het college al contact gehad met de bewoners van de Dr. Poelsstraat in deze?

3. Indien vraag 2 met ja wordt beantwoord, wat waren de uitkomsten van dit gesprek?

4. Indien vraag met nee wordt beantwoord, bent u bereid om op korte termijn met de bewoners van de Dr. Poelsstraat in gesprek te gaan?

5. Is het college van plan / bereid de problemen in de Dr. Poelsstraat aan te pakken?

6. Wanneer is het college van plan de problemen van de bewoners van de nieuwstraat aan te pakken en de dialoog met de bewoners te heropenen?

7. Waarom is tussen het genoemde pleintje aan de nieuwstraat en de rijksweg parkeerschijfvrij parkeren van toepassing?
Naast genoemde problemen willen wij met deze brief ook de aandacht van het college op het volgende vestigen:

Diverse personen hebben ons benaderd en wij hebben het zelf ter plaatse ondervonden dat diverse parkeermeters niet juist zijn afgesteld op dit nieuwe beleid. Zo zijn er op de Rijksweg ter hoogte van Decorette en in de Rosstraat parkeermeters aanwezig, die nog steeds een bedrag berekenen voor de ochtenduren. Tevens is er een een parkeermeter (Rosstraat) die nog vervangen dient te worden.
Hierover willen wij u het volgende vragen:

8. Bent u bekend met het probleem dat diverse parkeermeters niet juist zijn afgesteld?

9. Heeft u gecontroleerd of alle parkeermeters correct zijn afgesteld?
10. Zo ja, wanneer heeft de laatste controle hierop plaatsgevonden?
11. Binnen welke termijn worden deze parkeermeters correct afgesteld?
12. Wanneer wordt de parkeermeter in de Rosstraat vervangen?
13. Is er op elke parkeermeter duidelijk zichtbaar dat er vóór 12 uur niet betaald hoeft te worden?

Graag zien wij spoedig de antwoorden tegemoet.