Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 april 2010 heeft de Raad de bestemmingsplannen voor Wijlre en Gulpen vastgesteld. De fractie Groen! was van mening dat het centrum uitgebreid diende te worden met een aantal woonwijken en dat er alsnog een masterplan opgesteld diende te worden. De overige fracties waren het echter met ons eens dat het onverstandig is om nu veel geld te besteden aan het opstellen van een masterplan, terwijl dit strikt noodzakelijk is om de ontwikkelingen in Wijlre te kunnen garanderen, deze zijn zo verzekerde wethouder Bormans ons inmiddels al samen met de provincie in volle gang.

CDA en Fractie Franssen hebben ook het voorstel gedaan, om een soort van sloopvergunning op te nemen in deze en alle nog volgende bestemmingsplannen, waarbij bij een groot maatschappelijk belang de gemeenteraad een afweging kan maken om karakteristieke panden alsnog (deels) te slopen. Een grote meerderheid van de Raad stemde hiermee in.

Bij de beleidsnotitie voor de overige bestemmingsplannen heeft de Raad unaniem uitgesproken om kleine economische bedrijvigheid ook buiten de centrumzone te stimuleren en hiervoor een beleidsnotitie op te stellen.

GroenLinks lijkt alles op alles te zetten om de industrie- en transportsector uit Wahlwiller te verdrijven. Onrealistisch, Onmogelijk en Onbetaalbaar en zelfs Onwenselijk als het aan Fractie Franssen bij woorden van Robbert Dautzenberg ligt. Wahlwiller bestaat uit twee gedeelten, waarbij het transport slechts een klein onderdeel bedraagt en waarbij er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn en daardoor ook de overlast beperkt is en blijft.