Gisteren hebben de twee grootste partijen van Gulpen-Wittem, het CDA en de Fractie Franssen overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord voor de komende regeerperiode van de gemeenteraad in Gulpen-Wittem.

In de afgelopen weken heeft formateur Ed Meessen gesprekken gevoerd met alle partijen, de burgemeester en de directie van de gemeente.Naar aanleiding van deze gesprekken heeft hij een advies uitgebracht over een mogelijk te vormen coalitie bestaande uit CDA, Fractie Franssen en fractie Brants en wellicht Groen Links met daarbij het voorstel om te kiezen voor twee wethouders.

 

CDA en fractie Franssen kiezen uitdrukkelijke voor twee full time wethouders, niet alleen uit kosten overweging maar ook om efficiency redenen, bestuurskracht en een logische en evenredige verdeling van de portefeuilles. Toetreding van andere fracties zou dan kunnen op basis van inhoudelijke inbreng in het coalitie akkoord.

Deze harde voorwaarde was voor fractie Brants alsook voor Groen Links reden om niet tot de coalitie toe te treden.

 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het coalitieprogramma.

Dit basisdocument zal tijdens een raadsconferentie op 31 maart aanstaande aan de raad worden gepresenteerd. Hierbij zal ook het maatschappelijk middenveld in de gelegenheid gesteld worden om advies uit te brengen.

In de raadsvergadering van 15 april zal dit akkoord door de raad worden vastgesteld en zullen de wethouders Bormans en Franssen (her)benoemd worden.

De nieuwe coalitie realiseert zich terdege dat de komende jaren zullen worden gekenmerkt door teruglopende financiële armslag, vergrijzing en ontgroening. Zij ziet echter niet alleen bedreigingen maar ook kansen.

Zij zal de aanbevelingen gemaakt door de formateur: zorgen voor stabiliteit, wederzijds vertrouwen en respect, met en voor alle partijen in de raad als leidraad hanteren.

De coalitie spreekt haar oprechte waardering en dank uit aan de formateur, dhr. Ed Meessen voor zijn voortreffelijke, zorgvuldige en wijze begeleiding van deze coalitievorming. Zijn bijdrage in dit proces heeft ertoe geleid dat er heldere keuzes konden worden gemaakt en dat een stevige basis is gevormd voor het bestuur van onze mooie gemeente voor de komende vier jaar.