Voetbalvereniging FC Gulpen en de gemeente Gulpen-Wittem hebben concrete afspraken gemaakt over de toekomst van het sportcomplex. Samen hebben zij keuzes gemaakt over de in te zetten acties, de tijdsplanning en de beschikbare financiële middelen. Beide partijen hebben hun vertrouwen in deze aanpak uitgesproken.

Tot de tweede helft van 2009 was de toekomst van het sportcomplex van FC Gulpen verbonden met de ontwikkeling van een centrale sportvoorziening in de kern Partij-Wittem. Op basis van vooral financiële overwegingen werd in 2009 het plan in Partij-Wittem ‘op ijs’ gezet en werd met FC Gulpen afgesproken dat als uitgangspunt zou gelden een ingrijpende renovatie van de huidige locatie. De ingrijpende renovatie behelst: uitbreiding en renovatie van de bestaande kleedaccommodatie, renovatie van het tweede veld en aanleg van een kunstgrasveld.

Om verschillende redenen liep de renovatie van het complex vertraging op. Ook verlaagde de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting 2010 het budget van 1 miljoen euro naar 775.000 euro. Dit was voor FC Gulpen een flinke deuk in het vertrouwen in het project.

Op 9 februari hebben vertegenwoordigers van de gemeente en FC Gulpen met elkaar gesproken. Het overleg vond in een goede en constructieve sfeer plaats. De volgende concrete afspraken zijn gemaakt:

1. het tweede veld wordt op korte termijn zodanig gerenoveerd dat het nog minimaal één speelseizoen door de club kan worden gebruikt;
2. in week 7 wordt gestart met de voorbereiding van de uitbreiding en de renovatie van de kleedaccommodatie. De gemeenteraad heeft daarvoor op 4 februari extra geld beschikbaar gesteld;
3. op korte termijn wordt een traject ingezet dat moet leiden tot de realisatie van een kunstgrasveld op de locatie van het huidige hoofdveld;
4. na de realisering van het kunstgrasveld zal ook een ingrijpende renovatie plaats vinden van het tweede veld.

FC Gulpen heeft er bewust voor gekozen om niet het hele complex in één keer aan te pakken, maar het tweede veld bespeelbaar te houden. Een totale renovatie in een keer zou betekenen dat de club zeker één jaar niet op het complex terecht kan. En dat acht de club funest voor de binding van de leden en supporters aan de club, die in dat jaar steeds op andere plekken hun heil voor thuiswedstrijden moeten zoeken.

De gemeente Gulpen-Wittem gaat er vanuit dat de renovatie van het hoofdgebouw en de aanleg van het kunstgrasveld uiterlijk op 1 maart 2011 gereed is. De kosten voor de uitvoering van bovengenoemde vier sporen zijn geraamd op 1,1 miljoen euro.