Tijdens een druk bezochte raadsvergadering heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Gulpen-Wittem het nieuwe accommodatiebeleid vastgesteld. De gemeenteraad van Gulpen- Wittem heeft op 4 februari 2010 bij meerderheid van stemmen het nieuwe accommodatiebeleid vastgesteld (CDA, Franssen, Brants, Groen!). De overige fracties hadden veel sympathie voor het voorstel, maar wilde het graag over de verkiezingen heen tillen. Dit accommodatiebeleid is een initiatiefvoorstel van de fracties Brants, CDA en Franssen en is uitgewerkt in de periode november 2009 – januari 2010. Met het vaststellen van het nieuwe beleid hopen de coalitiepartijen een grote stap richting de toekomst te zetten en gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Het nieuwe beleid is opgesteld op basis van de al eerder vastgestelde kaders accommodatiebeleid, maar is niettemin een duidelijke koerswijziging ten opzichte van het vorige voorstel. Het nieuwe voorstel beoogt transparantie, uniformiteit, gedragenheid en betaalbaarheid voor verenigingen, gemeenschapshuizen, maar ook voor de gemeente Gulpen – Wittem te bevorderen. Het voorstel stapt af van de vorige voorgestelde huurnorm, jaarlijks 2% van de WOZ waarde, en introduceert een huursysteem wat in grote mate is afgestemd op het type gebruikers.

De coalitiepartijen zijn van mening dat door de gewijzigde huursystematiek een ijskoude sanering van verenigingen en gemeenschapshuizen, met name in de kleine kernen, wordt voorkomen. In dit opzicht draagt het nieuwe accommodatiebeleid bij aan de leefbaarheid van alle kernen in de gemeente Gulpen-Wittem, groot of klein.

Met het nieuwe accommodatiebeleid, wat op 1 maart 2010 in zal gaan, beogen de partijen ook een grote mate van zelfwerkzaamheid bij verenigingen en gemeenschapshuizen te verkrijgen en wordt tevens ook de communicatie tussen verenigingen alsmede met de gemeente verbeterd. Het uiteindelijke doel is een beleid waarin iedere vereniging en/of gemeenschapshuis, alsmede de gemeente zelf, weet wat haar taken en verantwoordelijkheden zijn.