Het is al enkele maanden geleden geconstateerd in de raadsconferentie dat de “black-spots” zich niet buiten de dorpen, maar binnen de dorpen bevinden. Maar ook het College raad het voorstel af om te kiezen voor vrijliggende fietspaden.

Wij als Fractie Franssen (samen met een meerderheid van CDA, Frans Disse, PvdA en fractie Brants) hebben besloten te kiezen voor fiets-suggestiestroken in het buitengebied. Daarnaast maken wij €250.000 euro vrij die besteed gaat worden aan het verbeteren van de fietsveiligheid van school-thuisroutes voor schoolgaande kinderen. Opmerkelijk was ook dat uiteindelijk de pleitbezorger fractie Balans van de €3.5 miljoen kostende vrijliggende fietspaden met ons voorstel instemde!

De aanleg van (vrijliggende) fietspaden is een onhaalbare zaak. Dan hebben wij het niet alleen over de kosten van de pilot van €3.5 miljoen euro, maar ook de versterking van de onveiligheid (meer oversteekpunten) en de grote variatie aan fietsers in onze gemeente. De te hoge kosten zijn onduidelijk, niet inzichtelijk en “werk met werk maken” is niet mogelijk.

Maar ook zijn er al alternatieve routes zoals Overgeul die met behulp van enkele aanpassingen geschikt zijn als fietsroute voor de Sophianumjeugd, die op deze weg helemaal geen gemotoriseerd verkeer meer tegenkomen. Zo is er ook een route vanuit Eys en zelfs vanuit Epen voor de schooljeugd te ontwikkelen.

Door de hele discussie is de veiligheid van onze schooljeugd en de aanleg van fietspaden in elkaar verworven. Duidelijk moet zijn dat deze discussie  niet gecombineerd en los van elkaar moet worden gezien.

De PvdA zat met een dilemma, de keuze is onduidelijk. Het één is niet haalbaar en dan moeten we ook nog afwachten of het werkt. Zij stemden dan ook in met het coalitievoorstel om aan de slag te gaan met suggestiestroken en de veiligheid voor de schooljeugd met een budget van €250.000 te verbeteren op korte termijn. De fractie Balans en Marion van der Klei probeerden alles om ons om te praten, maar het heeft geen effect aldus Hein Dautzenberg van PvdA.

Balans en van der Klei, de pleitbezorgers van de vrijliggende fietspaden wilden de al reeds in de begroting opgenomen Essent-gelden een tweede maal uitgeven door ze volledig aan fietspaden te besteden. Een niet mogelijke zaak volgens burgemeester  van den Tillaar en een meerderhei van de gemeenteraad. Balans sprak van “ongeloofwaardig, onzorgvuldig en onbetrouwbaar bestuur”door geen fietspaden aan te leggen. Fractie Franssen legt het echter anders uit:

Ongeloofwaardig: de fietspaden kunnen wij als gemeente niet realiseren er is geen geld  en de inkomsten nemen de komende jaren met meer dan 20% af! voor.

Onzorgvuldig: Wij hebben geen inzicht in de kosten en de risico’s en willen geen niet te verantwoorden besluiten nemen.

Onbetrouwbaar: de veiligheid van onze schooljeugd staat voorop, niet het gemeentelijk verkeers vervoerplan waar Balans op blijft hameren.